Blogi
12.06.2024

Laiduntaminen lisää luontoarvoja

Laiduntavat eläimet rikastuttavat maatalousluonnon monimuotoisuutta. Valtakunnallista luonnonlaidunpäivää vietetään 15.6.2024 monilla tiloilla ympäri Suomea. Myös JÄSMY-ohjelma edistää laiduntamista.

Luonnonlaidunpäivänä juhlitaan luonnonlaitumia ja niiden hoitajia – laiduntavia eläimiä. Luonnonlaitumilla laiduntavat eläimet hoitavat jäljellä olevia perinnebiotooppeja, turvaavat monien lajien elinmahdollisuuksia ja ylläpitävät tärkeitä perinnemaisemia.

Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan lajien perinnöllistä monimuotoisuutta, lajien runsautta sekä elinympäristöjen monimuotoisuutta.

Luonnonlaidunpäivänä tilat ympäri Suomen pitävät avoimia ovia ja järjestävät erilaista ohjelmaa karjan laitumelle laskusta asiantuntijaluentoihin. Tapahtumat sopivat koko perheelle, kerrotaan Luonnonlaidunlihan tuottajat ry:n nettisivuilla.

Avoimet ovet -tapahtumia luonnonlaidunpäivänä 15.6.2024 järjestetään Järvi-Suomen alueella Mikkelissä, Kotkassa, Hankasalmella ja Enossa. Oheisista linkeistä voit tutustua kohteisiin:

Etelä-SavoPohjois-KarjalaKeski-SuomiKaakkois-Suomi (maajakotitalousnaiset.fi, proagria.fi)

Perinteinen karjatalous muovasi perinnebiotoopit

Perinnebiotoopit eli kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat perinteisen karjatalouden muovaamia yleensä runsaslajisia elinympäristöjä, joilla esiintyy monia kasvi-, perhos- ja kovakuoriaislajeja. Nykyään perinnebiotoopit ovat uhanalaisimpia luontotyyppejä, joilla elää myös iso osa uhanalaisista lajeista.

Perinnebiotooppien perinteinen hoito on pääasiassa ollut niittoa, laidunnusta tai heinänkorjuun jälkeistä laidunnusta. Niiden ja samalla niillä elävien lajien uhanalaistumisen pääsyy on umpeenkasvu.

Perinnebiotooppien alan on ennustettu vähenevän Suomessa edelleen, mutta elpymistä voi edesauttaa aktiivisilla toimenpiteillä.

Lisää monimuotoisuutta Järvi-Suomeen!

Laiduntamista ja perinnebiotooppien hoitoa halutaan edistää myös Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman (JÄSMY) avulla. Laiduntamisen ja perinnebiotooppien lisäksi luonnon monimuotoisuutta tulisi ohjelman mukaan vahvistaa luonnonmukaisen viljelyn sekä maisemanhoidon kautta. Luonnon monimuotoisuus on JÄSMY-teemahaun aiheena syksyllä 2024.

Monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeää on pysäyttää lajiston köyhtyminen ja luontotyyppien uhanalaistuminen, parantaa monimuotoisen luonnon saavutettavuutta sekä lisätä monimuotoisuutta maaseudulla ja asutuskeskuksissa. Lisäksi tulee tehostaa vieraslajien torjuntaa ja turvata ekosysteemipalvelut.

Luontokato on maailmanlaajuinen ongelma, jota aiheuttavat maankäytön muutokset, saasteet, ilmastonmuutos ja haitalliset vieraslajit. JÄSMY-ohjelman toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi vastaavat näihin haasteisiin alueellisesti ja paikallisesti.

Luomutuotanto ruokkii monimuotoisuutta

Luomulla on monia ympäristöhyötyjä ja erityisesti biodiversiteetin merkitys korostuu luomuviljelyssä. Tutkimustiedon mukaan luomu lisää lajien monimuotoisuutta erityisesti paikallisella tasolla, mutta myös alueellisesti. Esimerkiksi kukkivien mesikasvien runsaampi määrä vaikuttaa mesipistiäisten esiintyvyyteen.

Luomueläimet pääsevät laiduntamaan, mikä lisää omalta osaltaan eläinten hyvinvointia ja vaikuttaa maatalousympäristöön sekä maaseutumaisemaan. Monien pölyttäjähyönteisten elinympäristöt pysyvät avonaisina sopivan laiduntamisen vaikutuksesta.

Laiduntavat eläimet vetävät puoleensa hyönteisiä ja nämä puolestaan lintuja, kuten esimerkiksi pääskyjä. Harvinaistuneista pääskyistä räystäspääsky luokitellaan erittäin uhanalaiseksi ja haarapääsky vaarantuneeksi. Birdlife ry:n mukaan merkittävin syy näiden lajien vähentymiseen on niiden elinympäristöjen yksipuolistuminen, joka johtuu pitkälti karjatilojen vähenemisestä. Pääskyjen pesintää karjatiloilla voidaan ylläpitää ja parantaa pitämällä pesimäympäristö pääskyille suotuisana.

Rahoitusta luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen on saatavilla tukea useista rahoituskanavista. EU:n maatalous- ja maaseuturahoitus tarjoaa monimuotoisuuden edistämiseen mahdollisuuksia esimerkiksi viljelijätukien ja maaseudun kehittämishankkeiden sekä Leader-toimintaryhmien kautta. JÄSMY-ohjelman teemahaku luonnon monimuotoisuuden edistämiseen on loppuvuodesta 2024.

Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja. Helmi-ohjelmassa kunnostetaan muun muassa perinnebiotooppeja. Ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ja sitä toteuttavat ELY-keskukset, Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus sekä kunnat ja järjestöt.

Voit kysyä alueellisista ELY-keskuksista neuvoja, mikä tukimuoto sopisi omalle luontohankkeellesi parhaiten!

Maaseudun kehittäjille (maaseutu.fi)

Viljelijätuet (ruokavirasto.fi)

Helmi-ohjelma (ym.fi)

JÄSMY-ohjelma  (doria.fi)

Keski-Suomessa ympäristösopimusalan odotetaan kasvavan nykyisestä noin 1 100 hehtaarista. Lue juttu tästä (maaseutu.fi)!

 

Kuva @maaseutuverkosto

Liittyvät aiheet

Luonnon monimuotoisuus
Maatalous
Ympäristö ja ilmasto