News
23.08.2022

Ohjelmakauden hankekilpailun finalistit valittu!

Ohjelmakauden 2014–2020 hankekilpailun finalistit on valittu. Kilpailussa valitaan ohjelmakauden vaikuttavimmat hankkeet ja yritystukea hyödyntäneet yritykset kolmessa eri kilpailusarjassa, jotka pohjautuvat maaseutuohjelman kolmeen strategiseen painopisteeseen. Voittajat palkitaan 30.9.2022 Maaseutugaalassa Kurikassa.

Valtakunnallisen hankekilpailun finalistit kilpailusarjoittain ovat:

Biotalous ja maatalouden kestävyys

Aroniaförädling

Pohjanmaan ELY-keskus

Ab Finnish Superberries Oy jalostaa luonnonmukaisesti tuotettua marja-aroniaa mehuksi ja jauhoksi. Jalostettuna marja-aronialle on laajempi markkina-alue, ja se kiinnostaa suurempaa määrää ostajia. Yritys onkin onnistunut lisäämään marja-aronian houkuttelevuutta maataloustuotteena ja mahdollistanut monelle viljelijälle uuden vaihtoehdon.

Jalostamalla marjat mehuksi tai jauhoksi, saadaan myös paremmat mahdollisuudet säilyttää marjojen kysyttyjä ja hintaan vaikuttavia tärkeitä antioksidantteja ja vitamiineja. Samalla jalostettu marja-aronia on helpompi säilyttää, kuljettaa, käsitellä jatkojalostuksessa ja pakata.

“Superfoodien” kysyntä kasvaa maailmalla ja Suomessa viljeltynä marja-aronialla on erityisasema raaka-aineena, koska täällä on suotuisat sää- ja maantieteelliset olosuhteet sen viljelyä varten. Marjat kypsyvät värikkäiksi terveyspommeiksi valoisina kesinä, puhtaassa ja raikkaassa ilmassa.

Karuselliviljelyinnovaatio, Oy Hortimill Ltd

Kehittämisyhdistys Liiveri ry

Karuselliviljelyinnovaatio muuttaa matalakasvuisten kasvien, kuten taimien, marjojen, yrttien, salaattien ja sienien, viljelyä ja toimialan mahdollisuuksia radikaalilla tavalla. Järjestelmä on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Se ratkaisee monia viljelysongelmia ja ilmastollisia haasteita sekä mahdollistaa elintarviketuotannon digitalisointia ja maaseudun monimuotoisuuden lisäämistä. Järjestelmässä voidaan automatisoida lähes kaikki viljelytoiminnot, ja se mahdollistaa viljelytoimintojen teon myös etäohjauksella. Karuselliviljelylaite mahdollistaa myös ensimmäistä kertaa nopean robottipoiminnan, joka pärjää nopeudessa ja laadussa jopa ihmiselle.

Patentoidun kaksoisrakennekasvihuoneen ansiosta energiakuluissa säästetään 50–70 % perinteiseen kasvihuoneviljelyyn verrattuna. Laitteisto mahdollistaa myös esimerkiksi aikaisemmasta käytöstä poistettujen maatalouden tuotantorakennusten hyödyntämisen matalakasvuisten kasvien viljelyyn. Lisäksi se voi korvata monien hedelmien ja vihannesten tuontia, sillä laitteisto pidentää kasvukautta ja mahdollistaa taimiviljelyn.

Mikä data, maatalouden liiketoiminnan kehittäminen älykkäällä data-analytiikalla

Valtakunnallinen EIP-hanke

Tulevaisuudessa suuret datamäärät lisääntyvät maataloudessa. Siksi tarvitaan älykkäämpiä keinoja analysoida ja esittää valmiita analyyseja helposti ymmärrettävässä muodossa. MIKÄ DATA -hankkeessa kehitettiin älykästä data-analyysipalvelua, jolla hyödynnetään pelloista saatavaa datamäärää, tehostetaan viljelyä, vähennetään ympäristökuormitusta sekä parannetaan kannattavuutta. Hankkeella löydettiin ratkaisuja viljelijöiden esille tuomiin tarpeisiin, kuten tarpeeseen tietää maalajien vaihtelut, ravinnetasot ja toteutuneet satotiedot sekä kautta linjan löytää datan avulla tehostamiskeinoja pellon tuottavuuden nostamiseksi.

Hanke vahvisti tutkimusta ja innovaatioita sekä yhdisti viljelijät ja tutkimusorganisaatiot paremmin toisiinsa. Se keräsi laajasti kontakteja, jotka olivat kiinnostuneita aiheesta. Hanke antoi kokemuksen ymmärtää maaperän monimutkaisuutta datanäkökulmasta sekä tunnisti uusia mahdollisuuksia datan hyödyntämiseen täsmäviljelyssä.

Voimaa farmarille

Pirkanmaan ELY-keskus

Voimaa Farmarille -hanke on yhteistyöhanke, joka on lisännyt maatalousyrittäjien ja sidosryhmien valmiuksia työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen edistämiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pirkanmaan alueella toimivat maatalousyrittäjät ja muut maaseudun yrittäjät, heidän perheenjäsenensä ja läheisensä.

Tilatason työssä autetaan vaikeuksiin joutuneita tiloja kartoittamaan tilanteeseen johtaneita syitä ja purkamaan tilanne hallitusti sopivan yhteistyöverkoston avulla. Ongelmien ennaltaehkäisemiseksi tiloja autetaan kartoittamaan oman tilan toiminnan riskejä ja löytämään keinoja riskien pienentämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Hanke on kehittänyt sidosryhmien valmiuksia reagoida ongelmia ennakoiviin merkkeihin varhemmin ja ohjata tiloja hakemaan apua ajoissa.

Biokaasulaitoksen laajennus Ahvenanmaalla

Åland landskapsregering

Orklan Ahvenanmaan tehdas investoi biokaasulaitokseen. Yhdessä Haga kungsgårdin kanssa yritys pyrkii tehostamaan tehtaan biokaasulaitoksen mädätysprosessia sekä parantamaan ravinne- ja vesikiertoa. Haga kungsgård toimittaa naudanlantaa Orklaan, jotta nykyistä mädätysprosessia voidaan tehostaa ja mahdollistaa samalla biokaasutuotannon kaksinkertaistaminen. Vastapalveluksena Orkla toimittaa Haga kungsgårdille sekä mädätysprosessin jäännöstuotteena syntyvää biolannoitetta että puhdistettua prosessijätevettä peltomaan kasteluun. Tämä luo kiertotalouden, jota on mahdollista kehittää tulevaisuudessa liittämällä siihen lisää maatiloja.

Rahoitus on parantanut yrityksen ja siten myös sen toimittajien kilpailukykyä, mikä luo kestävyyttä sekä työntekijöille, omistajille että toimittajille. Hanke on tuottanut ympäristöhyötyjä ja edistänyt kiertotalousratkaisun käyttöönottoa. Lannan jalostaminen biokaasun mädätysjäännökseksi on tarkoittanut myös sitä, että yhteistyökumppanit saavat osakseen tehokkaampaa lannoitetta, joka lisäksi vähentää naapureille aiheutuvaa haju- ja muita puhtaan lannan aiheuttamia haittoja. Panostus on vähentänyt myös yhteiskunnan jätevedenpuhdistamoon kohdistuvia paineita.

Maaseudun elinkeinot, työllisyys ja yrittäjyys

RuokaSavo

Pohjois-Savon ELY-keskus

RuokaSavo-hankkeella on edistetty merkittävästi Pohjois-Savon maaseutuvisiota olla vuonna 2020 kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta; Sen vaikutuksesta alueelle on myönnetty eurooppalaisen ruokamaakunnan status (European Region of Gastronomy).

Hanke on lisännyt paikallisen ruoan ja ruokakulttuurin arvostusta: se on tuonut pohjoissavolaisille lähiruokaa tunnetummaksi ja lisännyt paikallisen tuotannon arvostusta. Hanke on myös edistänyt merkittävästi maakunnan elintarvike- ja matkailualojen toimijoiden välistä yhteistyötä ja lisännyt toimijoiden ammattimaisuutta.

Hankkeen vaikutuksella avattiin uudenlainen yhteistyömuoto ERG-verkostossa Savonia AMK:n ja Kuopion kaupungin kanssa, luotiin TasteSavo-sivustokokonaisuus, haettiin ERG-titteli (European Region of Gastronomy) kirjamuotoisella hakemuksella, avattiin ERG-toimisto Kuopion keskustaan ja määriteltiin ERG-juhlavuoden ajankohta vuodelle 2020.

Kokkolan Nahka Oy-Karleby Läder Ab Alalajitelmien hyödyntäminen

Pohjanmaan ELY-keskus

Kokkolan Nahka Oy on maailman johtava hirvennahan valmistaja. Toiminta kattaa hirvennahkojen keräämisen metsästysseuroilta Pohjoismaista sekä nahan valmistuksen alusta loppuun. Kun hirvennahkojen alalajitelmien ja haljaksen jalostaminen nahaksi alkoi käydä kannattamattomaksi, täytyi keksiä uutta. Näin syntyi ajatus aloittaa koirien puruluiden valmistus huonommista nahan osista.

Uuteen toimintaan ryhtyminen on ollut erittäin kannattava ja innostava hanke yritykselle. Investoinnin myötä yritys on kasvanut huomattavasti viimeisen kolmen vuoden aikana. Investoinnilla on saatu hyötyjä kahta kautta, kun yrityksen kannattavuus ja työllistävyys ovat parantuneet ja samalla on myös saatu kustannussäästöjä pienentyneinä kemikaali- ja jätekuluina. Yritys on satsannut paljon vihreään ja kestävään tuotantoon. Yritys käyttää tuotannossa vain vihreää sähköä ja kaikki orgaaninen liete ja kiinteä jäte muutetaan biokaasuksi läheisellä biokaasulaitoksella.

HLS-Robo

Satakunnan ELY-keskus

HLS-Robo-hankkeen aikana opiskelijat ja asiantuntijat törmäytettiin Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen teollisuuskentällä toimivien yritysten kanssa. Näin yritykset saivat uutta oppia ja ajattelumalleja, tekivät robotiikkainvestointeja ja saivat vastauksia osaajapulaansa. Samalla yritysten tarpeisiin vastanneet opiskelijat saivat oppia oikeiden, yrityselämälle tehtävien kehittämistöiden kautta, mutta löysivät myös töitä ja työllistymismahdollisuuksia.

Hankkeen myötä alueen teollisuustoimijoiden ja -yrittäjien osaaminen lisääntyi, opiskelijat työllistyivät ja saivat käytännön oppia sekä samalla muodostettiin 20 teollisuustoimijan verkosto alueelle. Hanke myös vastasi alueen ongelmiin kuten vähenevään väestöön ja työvoiman saatavuuteen. Hankkeen avulla tuotiin myös maaseutualueen yrityksille uusia työkaluja parantaa omaa osaamista, tuottavuutta sekä kilpailukykyä.

Hakola Huonekalu Oy: Hakolan uusi toimintakonsepti

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Hakola Huonekalu Oy valmistaa erilaisia huonekaluja, kuten esim. sohvia, nojatuoleja, sänkyjä ja muita verhoituja tuotteita sekä puukalusteita. Ajan saatossa globalisaatio ja ihmisten kulutustottumusten muutokset vaikuttivat negatiivisesti perinteiseen huonekalutuotantoon ja useita alan yrityksiä joutui lopettamaan toimintansa. Hakola Huonekalu Oy lähti rohkeasti muuttamaan toimintaansa ja haki siihen myös apua asiantuntijoilta. Yritykselle luotiin kokonaan uusi toimintakonsepti, joka tarkoitti uuden jakelukanavan – oman verkkokaupan – rakentamista.

Tuotantoa mukautettiin myös vastaamaan verkkokaupan vaatimuksia. Tuotteita ei tehty enää valmiiksi varastoon, vaan alettiin tekemään puolivalmisteita, joista saadaan nopeasti valmistettua asiakkaan toiveiden mukainen tuote ja toimitettua nopeasti asiakkaalle. Myös tuotteiden muotoiluun panostettiin. Toimenpiteillä saatiin yrityksen kannattavuus paremmaksi ja yrityksen toiminta lähti kehittämistoimenpiteiden jälkeen todelliseen nousukiitoon.

#wildwonders

Vaara-Karjalan Leader ry

#wildwonders on neljän maan yhteinen Leader-hanke, jonka tavoitteena on lisätä villiruokaan liittyvää osaamista, villiruoan hyödyntämistä sekä villiruokaan liittyvää yritystoimintaa ja tuotekehittelyä.

Hankkeen aikana jokaiseen kumppanimaahan (Suomi, Latvia, Liettua, Skotlanti) on luotu omat Villiruokafestarit, jonka malli on kehitetty Pohjois-Karjalassa, Ilomantsissa. Tapahtuman konseptia toteutetaan mm. Skotlannissa Scottish Wild Food Festival -nimellä. Hanke on yhdistänyt kolme maata saman asian äärelle oppimaan toinen toisiltaan ja innostamaan yrityksiä ja yksittäisiä maaseudun asukkaita rohkeasti viemään luonnon antimiin liittyviä ideoita eteenpäin yritystoiminnaksi saakka.

Maaseudun elinvoima ja elämänlaatu

Trokareita ja kylttyyriä

Outokaira Tuottamhan ry

Trokareita ja kylttyyriä -hanke toimi aktiivisesti ja innovatiivisesti kulttuuriharrastajien, taiteen esittäjien ja alueen järjestöjen aktivoijana. Se taipui monen kulttuuritoimijoiden tarpeeseen: hankkeeseen osallistui niin kuoroja, balettitanssijoita, teattereita, bändejä kuin lauluryhmiäkin.

Hanke syntyi alueen kulttuuritoimijoiden innoittamana ja heidän tarpeisiinsa vastaamaan. Hankkeen avulla haluttiin lisätä kulttuurin toteuttajien osaamista ja alueen vetovoimaisuutta kartuttamalla kulttuurituotantoa ja yhdistämällä kulttuuria entistä enemmän yhdeksi osaksi kylämatkailua esim. tuotteistamalla paikalliseen historiaan ja kulttuuriperintöön perustuvia tarinoita musiikiksi ja erilaisiksi lyhyiksi esityksiksi.

Rural Finland II -valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke

Valtakunnallinen hanke

Rural Finland II -valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke on tuonut matkailun kehittämiseen uutta ja tuoretta tietoa muun muassa viestinnän ja tiedonvälityksen keinoin.

Matkailun työkalupakin uusi selainpohjainen versio on hyvä esimerkki toimivasta tiedon ja työkalujen jakamisesta kansalliseen verkostoon. Tiedon jakamisesta ovat hyötyneet monet toimijat, muun muassa Visit Finland ja alueelliset hanketoimijat. Koordinaatiohankkeen sivuilta on ollut löydettävissä ajankohtaista ja relevanttia tietoa matkailun kehittämistyöhön. Esimerkiksi hankesuunnitteluun ja -ideointiin on hankkeen tietopankista löytynyt paljon tietoa.

Pessimismihanke

Oulujärvi Leader ry

Pessimismihankkeessa on luotu omaleimainen kuntabrändi, jolle on haettu laajaa näkyvyyttä hyödyntäen digitaalisia välineitä ja sosiaalista mediaa. Ainutlaatuisen someilmiön kautta on saatu myös laajaa kansainvälistä huomiota.

Hankkeessa on esimerkillisesti aktivoitu nuoria osallistumaan yhdistystoimintaan, kuntabrändin luomiseen ja näkyvyyden kasvattamiseen huomioiden nuorten omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Nuoret ovat vahvasti olleet mukana hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hankkeessa on osattu kääntää negatiivinen positiiviseksi ja saatu uudenlaisella kuntamarkkinoinnilla Puolangan kuntaa näkyville ja kävijöitä paikkakunnalle. Samalla on kehitetty ja lisätty paikkakunnan kulttuuritoimintaa, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä sekä parannettu paikkakunnan palvelutarjontaa ja nuorten työllistymismahdollisuuksia.

Mobiililuotsi (toteuttaja Ukipolis Oy)

Leader Ravakka

Täysin uudenlainen Mobiililuotsi-sovellus auttaa Vakka-Suomeen saapuvia maahanmuuttajia, maallemuuttajia ja muita uusasukkaita sopeutumaan uuteen asuinympäristöön, kotiutumaan ja kotoutumaan Vakka-Suomeen. Tammikuussa 2022 käyttöön otettu palvelusektori- ja kuntarajoja rikkova sovellus auttaa ihmisiä valtakunnallisten, kunnallisten ja kaupallisten palveluiden pariin ja esimerkiksi uusien harrastusten äärelle.

Sovellus kokoaa avointen rajapintojen kautta haettua perustietoa Suomesta ja Vakka-Suomesta sekä paikallisten yritysten ja yhdistysten dataa. Kun tiedot tulevat suoraan organisaatioiden itse päivittämistä palvelutietovarannoista, sovellus ei vaadi jatkuvaa tietojen päivittämistä. Tämän toimintamallin ansiosta sovellus itsessään on kevyt, eikä vie paljoa tilaa puhelimesta.

Sovellus tarjoaa paikallisille pienillekin toimijoille mahdollisuuden viestiä toiminnastaan ja näin parantaa saavutettavuuttaan – esimerkiksi yhdistykset eivät tarvitse omia verkkosivuja.

Koiraurheilukeskus Sievä

Rieska-Leader ry

Investointihankkeessa on tehty vanhaan kiinteistöön koiraurheilukeskus. Urheilukeskukseen on rakennettu puolilämmin treenihalli, johon tehdään myöhemmin tekonurmi, sekä kaksi kansalliset mitat täyttävää treeni/kilpailukenttää. Lisäksi tontilla sijaitsevasta mummonmökistä kunnostettiin seuralle seuramökki, jota voidaan käyttää muun muassa luento-/kurssipaikkana, tuomareiden/kouluttajien majoitustilana, seuran tavaroiden varastoimispaikkana, kanttiinitilana ja leiriyöpymisissä jne.

Hanke on luonut aivan uuden alueellisen harrastuspaikan, jossa käy harrastajia laajalta alueelta. Urheilukeskus on luonut laajat harrastusmahdollisuudet erilaisille koiran kanssa harrastettaville lajeille mm. agility, tottelevaisuus, PK-lajit, nosework, näyttelyt, rallytoko, lähes mitä tahansa. Hanke on mahdollistanut koiraharrastuksen laajamittaisen kehittämisen ja tuonut uusia harrastajia eri lajien pariin.

Hankkeen kautta koiraharrastajat ovat saaneet ainutlaatuiset harrastusmahdollisuudet ja se on parantanut koiraharrastamisen mahdollisuuksia Sievin ja lähikuntien asukkaille pysyvästi ja lisännyt näin alueen vetovoimaisuutta.

Miten finalistit valittiin?

ELY-keskus ja alueen Leader-ryhmät muodostivat yhdessä alueraadin, joka valitsi kilpailuun lähetettävät alueen ehdokkaat. Jokainen alue sai ilmoittaa kilpailuun viisi ehdokasta: kaksi yritystukea (kilpailusarjat 1 ja 2) sekä kolme hanketta (kilpailusarjat 1, 2 ja 3). Alueellisten ehdokkaiden lisäksi Hämeen ELY-keskuksella oli mahdollisuus nimetä yksi hanke jokaiseen kilpailusarjaan valtakunnallisten hankkeiden, koordinaatiohankkeiden sekä EIP-hankkeiden joukosta.

Vaikuttavimpia hankkeita ja yritystukia saaneita yrityksiä etsittiin kolmessa eri kilpailusarjassa:

  1. Biotalous ja maatalouden kestävyys
  2. Maaseudun elinkeinot, työllisyys ja yrittäjyys
  3. Maaseudun elinvoima ja elämänlaatu.

Kilpailusarjat perustuvat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kolmeen strategiseen painopisteeseen, joiden avulla halutaan nostaa esiin ohjelmakauden vaikuttavuutta:

1) Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

2) Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista.

3) Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua.

Parhaassa tapauksessa hankekilpailun alueellinen karsintaprosessi nostaa esiin myös erinomaisia vaikuttavuuden esille nostamisen keinoja ja tapoja, joita voidaan hyödyntää laajemmin tulevalla kaudella.

Voittajat palkitaan Maaseutugaalassa 30.9.2022

Jokaisen sarjan voittajat palkitaan Kurikassa Maaseutugaalassa 30.9.2022. Valinnan voittajista tekee tuomaristo. Lisäksi kaikkien finalistien joukosta valitaan yleisön suosikki. Yleisön suosikin äänestäminen toteutetaan gaalaa edeltävällä viikolla. Lisätietoa äänestyksestä julkaistaan syyskuun puolivälissä.

Maaseutugaalan ilmoittautuminen on avoinna 8.8.–2.9.2022.

Lisätietoa Maaseutugaalasta.