Hanke
Kehittämishanke - 23638

ARVOPILOTTI – Kohti luonnonraaka-aineiden arvoketjujen pilotointia

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

01.08.2016 - 04.08.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kuluttajien terveysajattelu ja sairauksia ehkäisevien terveysvaikutteisten tuotteiden kysyntä on kasvussa myös Suomessa. Maailmalla hyvinvointituotteiden, mm. ruuan ja kosmetiikan kysyntä ovat nousemassa megatrendiksi. Luonnontuotteet ovat jääneet suurelta osin hyödyntämättä, mikä tarjoaa merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle, kun olemassa olevia luonnon raaka-aineita hyödynnetään paikallisesti ja niistä jalostetaan uusia tuotteita kotimaan ja vientimarkkinoille. Tavoitteena on edistää biotalouden kasvua ja lisätä tietoisuutta siitä, miten suomalainen luonnontuoteala luo mahdollisuuksia maaseudun elinkeinojen kehittämiseen sekä aktivoida yhteistyöhön. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa ne luonnon raaka-aineet, joiden pohjalta on perusteltua lähteä tekemään arvoketjujen pilotointityötä jatkohankkeina sekä arvioida paikkatiedon mahdollisuuksia potentiaalisten luonnonraaka-aineiden talteenottokohteiden tunnistamisessa. Tavoitteena on lisätä arvoketjun eri vaiheissa toimivien tahojen yhteistyötä sekä kehittää toimintamalleja, joiden avulla pyritään minimoimaan toimialan tunnettuja pullonkauloja ja näin luoda edellytyksiä luonnontuotealan yritysten syntymiselle sekä yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle. Konkreettisina toimenpiteinä järjestetään luonnontuotealan koko arvoketjun rakentamisen aktivointitilaisuuksia ja työpajoja. Yrityksiltä/viljelijöiltä/maanomistajilta kartoitetaan kehittämistarpeita liittyen arvoketjun rakentamiseen sekä kartoitetaan raaka-aineet (viljeltävät ja kerättävät), joiden pohjalta arvoketjun rakentamisen edellytyksiä selvitetään. Tarvekartoitusten ja työpajatyöskentelyn pohjalta valmistellaan jatkohankeaihioita/hankesuunnitelmia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

23638

Aloituspäivämäärä

01.08.2016

Loppumispäivämäärä

04.08.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt