Hanke
Kehittämishanke - 143120

ASH2CARBON

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.08.2021 - 30.06.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

I Österbotten finns det två större biobränslekraftverk samt ett hundratal flisvärmeanläggningar som producerar värme till kommunala fastigheter, fjärrvärmenät, industrihallar, större djurproduktionsenheter eller växthus. En stor del av anläggningarna använder enbart skogsflis som bränsle vilket medför att ren träaska finns tillgänglig för olika ändamål. Det är oklart vad som sker med träaskan från flisvärmeanläggningarna varför det är intressant att reda ut hur man i dagsläget hanterar askan och vad man kan göra med denna restprodukt. Samtidigt finns det också intresse att undersöka om det finns möjlighet att höja värdet på träaskan genom vidareförädling samt utredning av olika användningsmöjligheter. Eftersom det i många växthusvärmeanläggningar används både trä och torv är det även nödvändigt att utreda användningsområden för aska som är baserad på kombinerad trä- och torvförbränning. Förstudieprojektets målsättning är att öka värdet på träaska genom att finna nya tillämpningsformer samt att öka träaskans användning vid vitaliseringsgödsling av torvmarker. Vitaliseringsgödsling med träaska ökar vanligen skogens tillväxt märkbart på torvmarker vilket därmed ökar den värdefulla kolbindningen. Det ger ett stort mervärde inom den cirkulära ekonomin då man kan tillämpa en biprodukt från värmeproduktionen för att öka träd och växters upptagning av koldioxid och slutliga bindningen av kol i stamveden. Projektet utreder också hur mycket tilläggs CO2 som kan bindas per hektar skogsmark med hjälp av askgödsling enligt befintliga data som publicerats. Denna information kan utgöra ett tilläggsvärde som i praktiken kan användas som kompensation för andra aktiviteter som räknas som CO2 utsläpp inom skogsbruket. Som projektets resultat förväntas bl.a.; -Bättre kunskap om askans användningsmöjligheter -Ett mervärde skapas av askan som produkt -Att det bildas entreprenörsverksamhet kring vidareförädling och hantering -Information om hur mycket CO2 som binds vid askgödsling

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

143120

Aloituspäivämäärä

01.08.2021

Loppumispäivämäärä

30.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt