Hanke
Kehittämishanke - 11305

Biokaasutuotannon analyysipalvelut ja taloudelliset tuotantomallit Kainuussa / BITES 1: Analyysimenetelmien kehitys, liiketoimintamallit ja kilpailukyky

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

01.04.2016 - 29.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

BITES-hankkeiden tavoitteena on edistää maatilakokoluokan biokaasutuotan-non lisääntymistä Kainuussa laajemman raaka-ainepohjan, prosessiosaamisen ja -optimoinnin avulla, edistää biokaasualan liiketoimintamallien kehittymistä Kainuussa, edistää biokaasutuotannon palveluliiketoiminnan kehittymistä Kai-nuussa keskittyen erityyppisten biokaasureaktorien analytiikkaan ja tuottaa ja tuoda alueelle uutta tietoa biokaasuprosessin toiminnasta ja optimoinnista. Hankkeella parannetaan tiedonjakoa hankkeen alueellisten sidosryhmien ja kansainvälisten toimijoiden välillä, tuodaan esiin Kainuun alueen erityisosaa-minen myös muilla alueilla ja edistetään alueen yritysten liiketoiminnan laa-jentumista. Osahanke BITES 1: Analyysimenetelmien kehitys, liiketoimintamallit ja kil-pailukyky: Analytiikan kehittäminen biokaasuprosessin toiminnan seuraami-seen, teknis-taloudellinen selvitys maatilakokoluokan biokaasun tuotantolaitos-ten raaka-ainepohjan laajentamisesta ja liiketoimintamalleista ja aluetalouden näkökulmista. Hanke toteutetaan kehittämishankkeena, jonka vastuullinen to-teuttaja on Measurepolis Development Oy. Osatoteuttajana menetelmäkehityk-sessä on CEMIS-Oulu.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

11305

Aloituspäivämäärä

01.04.2016

Loppumispäivämäärä

29.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt