Hanke
Kehittämishanke - 21387

Biokaasutuotannon analyysipalvelut ja taloudelliset tuotantomallit Kainuussa, BITES 2: Analyysimenetelmien pilotointi ja palvelun kehittäminen

Oulun Yliopisto

31.03.2016 - 29.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Biopohjaisten raaka-aineiden, kuten biolietteiden käsittelyn kehittäminen ja niistä tuotetun energian mahdollisimman tehokas hyödyntäminen ovat keskeisiä energiapoliittisia tavoitteita niin alueellisesti, kansallisesti kuin EU-tasolla. Keskeinen EU-alueen tavoite on, että uusiutuvan energian tuotannon tulisi kasvaa 20 % ja kasvihuonekaasujen määrän vähentyä 20 % vuoteen 2020 mennessä EU-alueella (direktiivi 2009/28/EC). Biolietteen mädätysprosessin aikana syntyy useita erilaisia väli- ja lopputuotteita, jotka ovat kriittisiä mikrobien optimaalisen toiminnan ja samalla koko prosessin tehokkaan kaasun tuotannon kannalta. Biokaasun tuotantolaitoksilla prosessin mikrobitoiminnan seuraaminen perustuu nykyisin ainoastaan lämpötilan ja pH-mittaukseen sekä biokaasun tuotantomäärään. Näissä mittauksissa muutokset mikrobitoiminnassa näkyvät kuitenkin pitkällä viiveellä, mikä tekee niiden hyödyntämisen prosessin ohjauksessa ja optimoinnissa hankalaksi. Toimialan ollessa kehityksen alkuvaiheessa ei Suomeen myöskään vielä ole syntynyt sellaista palvelu- tai osuuskuntaverkostoa, jota kautta pientuottajat saisivat teknistä tukea prosessinsa käyttövarmuuden ja taloudellisen toiminnan tukemiseksi. BITES-hankkeen analyysipalvelulla pyritään osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen. BITES 2 hankkeessa pilotoidaan teollisuusympäristössä rinnakkaishankkeessa (BITES 1) kehitettyjä mittausmenetelmiä biokaasuprosessin muutosten on-site seurantaan. Mitattavia muuttujia ovat erityisesti orgaaniset hapot, jotka ovat mikrobitoiminnan metaboliatuotteita. Hanke toteutetaan Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikön (CEMIS-Oulu) toimesta tiiviissä yhteistyössä hankkeessa mukana olevien biokaasualan ja mittaustekniikan alan yritysten kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

21387

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

29.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt