Hanke
Kehittämishanke - 145264

Guide -Tiedolla kestävää matkailua

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

30.11.2020 - 26.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tiedolla johtaminen ohjaa matkailuliiketoimintaa. Etelä-Pohjanmaalla on tiedostettu tarve matkailun vaikuttavuuden todentamiseen ja sitä varten tulisi määritellä millä mittareilla alaa kuvataan ja seurataan. Suomen matkailua halutaan kehittää ja kasvattaa kestävästi. Tätä tavoitetta varten Visit Finland on laatinut matkailun kestävyyden mittarit, jotka olisi otettava käyttöön vertailutiedon saamiseksi ja kansallisessa kehittämisvauhdissa mukana pysymiseksi myös Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeella halutaan varmistaa uuden maakunnan matkailustrategian käyttöönottaminen ja tehdä tarvittavat tarkistukset koronakriisin vaikutusten osalta. Lisäksi kannustetaan kasvuhaluisia yrityksiä hakemaan yritysryhmähankkeita ja tuetaan suunnitteluprosessissa. Päätavoitteena on vahvistaa matkailualan toimintaympäristöä tuottamalla tietoa päätöksenteon tueksi ja elinkeinon kehittämiseksi. Lisäksi tavoitteena on edistää matkailustrategian käyttöönottamista kaikkien matkailutoimijoiden osalta ja vahvistaa Matkailufoorumin toimintaa ja roolia alueellisena tiedon kerääjänä ja välittäjänä. Pidemmän aikavälin tavoitteena on saada parempi kokonaiskäsitys matkailun alueellisista vaikutuksista, kestävyyden toteutumisesta ja tehtyjen toimenpiteiden tehokkuudesta. Hankkeessa toteutetaan neljä työpakettia. Työpakettien tuloksena syntyy selvitys käyttökelpoisista mittareista matkailutoimialalle sekä yhteinen tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelma. Lisäksi ymmärrys matkailustrategian merkityksestä toimijoiden keskuudessa lisääntyy, strategian aikataulutetut toimenpide-ehdotukset käynnistyvät ja määrälliset tavoitteet tarkistetaan. Tuloksena syntyy myös Etelä-Pohjanmaan tulo- ja työllisyysselvitys vuodesta 2020. Yritysten yhteistyö lisääntyy ja liiketoimintavalmiudet parantuvat. Tietoisuus matkailualan merkityksestä ja vaikuttavuudesta matkailutoimialan sisällä ja sidosryhmissä kasvaa sekä koko alueen matkailuelinkeino kehittyy ja vetovoima kasvaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

145264

Aloituspäivämäärä

30.11.2020

Loppumispäivämäärä

26.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt