Hanke
Kehittämishanke - 72731

Hungry for Finland – Ruokamatkailun tuotteistaminen

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

03.09.2018 - 31.05.2022

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ruokamatkailu on keskeinen matkailun kehittämiskohde maailmanlaajuisesti. Matkailun kilpailukyvyn takia sen tulee olla sitä myös Suomessa. Laajalla yhteistyöllä on Suomelle laadittu ruokamatkailustrategia, jonka jalkautusta on tehty muun muassa alueellisissa työpajoissa. Tarvelähtöisyyden osoittaa muun muassa Suomen ruokamatkailustrategian jalkautustoimenpiteissä vuosina 2015-2016 kootun aineiston tulokset. Tärkeimmiksi jatkokehittämisen toimenpiteiksi tunnistettiin 1) tuotteistaminen ja siihen oleellisesti liittyvät 2) tarinat, elämyksellisyys ja asiakkaan osallistuminen sekä 3) asiakasymmärryksen lisääminen. Tätä kehitystyötä tulee jatkaa. Hungry for Finland - ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta. Hanke tehostaa toimijoiden asiakas- ja markkinaymmärrystä, kansainvälistymis- ja vientiosaamista, kestävää kehitystä ruokamatkailussa sekä avauksia kansainvälisille markkinoille elämyksellisten ruokamatkailutuotteiden myötä. Verkostotoiminta tehostuu aluerajat ylittävien teemojen kautta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ruokamatkailun kehittämisen parissa työtä tekevät tahot kuten matkailun alueorganisaatiot ja ruokamatkailun alueelliset hankkeet. Lopullisina hyödynsaajina ovat kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat. Hankkeessa tuotetaan Hungry for Finland, H4F -kärkituotteiden kriteerit, joiden avulla kootaan H4F-tuoteperhe kansainvälisille markkinoille. Vuonna 2019 järjestetään kansallinen Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailu, jonka tuloksena saadaan uusia ruokamatkailun kärkituotteita kansainvälisille matkailumarkkinoille sekä tuoteaihioita jatkokehittelyyn. Valtakunnallisen ruokamatkailuverkoston toimintaa kehitetään pysyvän toiminnan suuntaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

72731

Aloituspäivämäärä

03.09.2018

Loppumispäivämäärä

31.05.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Valtakunnallinen hanke

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt