Hanke
Kehittämishanke - 298228

Huutokosken arkeologinen inventointi

Sysmäjärven osakaskunta

- 31.08.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Sysmäjärven Osakaskunta on toteuttamassa laajamuotoista vesialueiden ennallistamista. Huutokoski on alueen vesistöt yhdistävä virtavesi, jonka kunnostamiseksi tarvitaan muinaismuistolain mukainen arkeologinen inventointi. Huutokosken ennallistamiselle / kunnostukselle on asetettu useita virkistys tavoitteita, jotka liittyvät Huutokosken uoman virkistyskäyttöön, sekä Sysmä - Parojärvien virkistyskäytön ennallistamisen / parantamiseen, sekä luonnon monimuotoisuuden palauttamiseen uomassa että järvialueilla. Huutokoski on luokiteltu kansalliseksi perintökohteeksi ja mitään maanrakennus-, maisema- tai vedenalaisia töitä alueella ei saa suorittaa ennen museoviraston lausuntoa ja lupaa. Lausuntoa on haettava arkeologisen inventoinnin perusteella Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseon indententiltä. Inventoinnissa tulee tarkkuusmitata kaikki arkeologiset rakenteet, minkä lisäksi tulee kartoittaa alueella jo olevat kulku-urat, joita tulee hyödyntää kunnostustöissä. Havainnot tulee myös merkitä hankkeen suunnitelmakartoille. Inventoinnissa ja sen raportoinnissa tulee noudattaa Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita. Ennen inventointia tulee olla yhteydessä alueelliseen vastuumuseoon. Tarvittaessa ennen kenttätöitä voidaan pitää yhteinen työpalaveri tilaajan, konsultin sekä vastuumuseon välillä. Inventoinnissa tuotettu paikkatietoaineisto tulee toimittaa alueelliselle vastuu museolle yhdessä raportin kanssa. Hanketta hallinnoi Sysmäjärven Osakaskunnan hoitokunnan Puheenjohtaja hoitokunnan kokouksen päätöksellä. Hankkeen yhteistyökumppanina on Joroisten Kunta, omarahoitusosuudella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

298228

Loppumispäivämäärä

31.08.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt