Hanke
Kehittämishanke - 22237

Iisalmen reitin vesivisio

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys r.y.

29.02.2016 - 08.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vesi ja erityisesti makea vesi on kaikkialla elämän edellytys ja elämisen perustana. Maamme vesitase on vahva, mutta tuontituotteiden piiloveden määrä sekä omien toimintojemme vaikutukset etenkin veden laatuun on merkittävää. Lisäksi ilmastonmuutokseen varautuminen edellyttää vesien tuottamien ekosysteemipalveluiden käytön kehittämistä. Vesiensuojelussa on saavutettu merkittäviä positiivisia tuloksia, mutta vesienhoidon toteutus on kuitenkin usein sektorikohtaista. Toimenpiteiden kustannusvaikutusta tulisi parantaa, jotta vesien tilan säilyttäminen ja parantaminen olisi taloudellisesti perusteltua ja käytännössä mahdollista. Hankkeen tavoitteena on luoda visio ja arvioida edellytykset Iisalmen reitin vesien aiempaa monipuolisemmalle ja laajemmalle hyödyntämiselle huolehtien vesi- ja kalavarojen riittävyydestä ja kestävyydestä sekä ekosysteemipalveluiden toimintaedellytyksistä. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueelliset elinkeinosektorit, yhteisöt, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja alueellinen valtionhallinto. Hankkeen suunnittelutyö toteutetaan sektorikohtaisissa työryhmissä. Hankkeessa laaditaan vuorovaikutteisesti monitavoitteinen toteutusmalli kestävästä ja lisäarvoa tuottavasta vesistön käytöstä ja hoidosta. Toteutusmallissa tunnistetaan ja kootaan sektoreittain keskeiset vesien käyttömuodot, vesistövaikutukset, vesien tuottama lisäarvo, elinkeinon yleistavoitteet sekä esitetään kehittämistoimenpiteet vihreän kasvun lisäämiseksi. Kaikille toimintasektoreille yhteisiä poikkileikkaavia teemoja ovat ilmastonmuutokseen varautuminen, niukkaresurssisuus ja kiertotalous sekä ekosysteemipalveluiden toimintaedellytykset. Tulokset yhdistetään tiiviiksi visioksi, jossa tunnistetaan sektoreiden väliset vuorovaikutukset ja kehittämistoimenpiteet kootaan toteutussuunnitelmaksi. Iisalmen reitin vesivision kustannusarvio on noin 60000 euroa, toteutusaika 1.3.2016 - 28.2.2017 ja toteuttajana Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry yhteistyössä alueellisten sidosryhmien kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22237

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

08.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt