Hanke
Kehittämishanke - 108228

Innoherb – kihokista, lakasta ja kanervasta liiketoimintaa Pohjois-Satakuntaan

Luonnonvarakeskus

01.01.2020 - 19.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke on jatkoa esiselvityshankkeelle "Kihokin viljelyä lääkekasviksi Pohjois-Satakunnan turvemailla - kestävää biotaloutta " (2016-2019). Esiselvityshankkeessa selvisi, että heikotuottoiset, ojitetut turvemaat, jotka ovat olleet rahkasammaleen korjuu-alueena, ovat hyvin potentiaalisia kihokin kasvupaikkoja. Jatkohankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä vihreän biotalouden mukaisia uusia alueellisia liiketoimintamahdollisuuksia. Pyritään myös verkostoitumaan kansainvälisesti, mikä luo paremmat mahdollisuudet saada mukaan myös paikallisia toimijoita ja yrityksiä. Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja tutkia kihokin lisäksi myös muiden rahkasammalbiomassan korjuun jälkeisellä kasvualustalla luonnostaan viihtyvien suokasvien kasvatusta ja satoa rohdos- yrtti- tai kosmetiikkaraaka-aineeksi ja siten kestävästi hyödyntää rahkasammaleen kasvualustatuotannon turvemaita heti korjuun jälkeen. Ko.alueiden kasvittamien (kosteikkovilejly) heti korjuun jälkeen on myös hiilen sidonnan kannalta myönteistä. Metsänomistaja voisi näin saada tuloja esim. ensimmäisenä vuotena elävän rahkasammaleen myynnistä, 3.- 5. vuotena kihokin viljelystä, 6.-10. vuotena hillan lehtien ja kanervan kukkivien versojen keruusta ja sadon myynnistä. Rahkankorjuu-alueita hankkeen kohdealueella on arviolta n.100 ha, rahkasammalta korjataan (Kihniö, Parkano, Karvia, Perä-Seinäjoki) alueella n. 20-30 ha vuosittain. Kihokille, hillan(lakan) lehdille (teehen, kosmetiikkatuotteisiin) ja kanervan kukkiville versoille on olemassa kaupallista kysyntää. Ko. lajit runsastuvat em. alueilla luonnostaan. 2-vuotisessa hankkeessa tehdään ko. raaka-ainemateriaalin saatavuusarviointia, tehdään säilyttämisen (kuivataan, pakastetaan) ja esikäsittelyvaihtoehtojen selvitystä, jotta tiedetään miten kerätyn materiaalin halutut ominaisuudet (antioksidatiivisuus ym.) säilyvät eri käyttötarkoituksiin ja lopputuotteisiin hyödynnettävyyden kannalta. Kihokin viljelyn kehittämisellä pyritään vastaaman sen kasvaneeseen kysyntään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

108228

Aloituspäivämäärä

01.01.2020

Loppumispäivämäärä

19.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt