Hanke
Kehittämishanke - 11194

JUNO – Juurikkaan satotasot nousuun

Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiö sr

03.01.2016 - 24.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

JUNO on Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen (SjT) koordinoima koulutushanke, joka noudattaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpidettä Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen. Koulutussisältö muodostuu oppitunneista, pellonpiennarpäivistä sekä benchmarkkausmatkasta. Koulutussisältö on muodostettu juurikkaanviljelijöiden parissa toteutetun kyselyn perusteella ja aihealueissa painottuu erityisesti maaperän hyvinvointi ja ravinteiden huuhtoutumisen ehkäiseminen. Hanke toteutetaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa, joiden alueella toimii 85 % kaikista Suomen sokerijuurikkaanviljelijöistä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Suomen sokerijuurikkaan viljelijät. Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös sokerijuurikkaan viljelytys-, logistiikka-, jalostus-, tuotekehitys- ja markkinointiprosesseissa mukana olevat henkilöt. Hyödynsaajina ovat juurikkaanviljelijät, jalostava teollisuus ja siellä työskentelevät henkilöt sekä erityisesti kuluttajat. Viimeiset 10 vuotta ovat olleet kotimaiselle juurikkaanviljelylle haasteelliset. Hankkeen tavoitteena on turvata kotimainen sokerintuotanto sekä juurikkaanviljelyn kannattavuus ja kilpailukyky. Tavoitteet saavutetaan lisäämällä alueen juurikkaanviljelijöiden osaamista ja sitä kautta satotasoja ja taloudellista kannattavuutta. Erityisesti keskitytään lisäämään viljelijöiden tietoisuutta viljelykierrosta ja maaperän hoidosta, mikä parantaa maaperän tilaa ja ehkäisee ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Koulutuksessa muodostuvien viljelijäverkostojen kautta viljelijät voivat saavuttaa taloudellisia säästöjä tekemällä yhteistyötä esimerkiksi kuljetusten järjestämisessä sekä kone- ja laitehankinnoissa. Verkostoitumisella voidaan parantaa myös viljelijöiden työssä jaksamista sekä lisätä maaseudun ihmisten välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Myös teollinen sektori ja kuluttajat hyötyvät kotimaisen sokerintuotannon säilymisestä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

11194

Aloituspäivämäärä

03.01.2016

Loppumispäivämäärä

24.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt