Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 29599

KanDee – Kansalaisen elvytystaidot ja defibrillaattorit maaseudun kartalle

Keski-Suomen Sydänpiiri r.y.

31.12.2016 - 30.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Suomessa tapahtuu vuosittain sairaalan ulkopuolisia sydänpysähdyksiä keskimäärin 85/100 000 asukasta kohti. Väestö on eriarvoisessa asemassa ensiavun saamisen suhteen asuinpaikasta riippuen. Tämä eriarvoisuus näkyy myös Keski-Suomen alueella. Taajamien ulkopuolella sekä maaseudun pienissä kunnissa sairaankuljetusyksiköitä on vähän, niiden toiminta-alue on laaja ja alueelliset ambulanssityhjiöt yleisiä. Tällöin on todennäköistä, että maallikkokäyttöön tarkoitetut neuvovat defibrillaattorit olisivat yksi ratkaisu hätätilapotilaan avun saannin viiveen lyhentämiseksi. Pelkkä neuvova defibrillaattori ei kuitenkaan auta sydänpysähdyksen saanutta henkilöä, vaan on myös tärkeää lisätä kansalaisten tietoisuutta laitteen käytöstä ja oikeasta toimintatavasta sydänpysähdyspotilaan auttamiseksi. KanDee - Kansalaisen elvytystaidot ja defibrillaattorit maaseudun kartalle -hankkeen päätavoitteena on vähentää alueellista eriarvoisuutta Keski-Suomessa lisäämällä kansalaisten elvytystietoutta ja - osaamista sekä vahvistamalla maallikkodefibrillaattorien käyttöönottoa ja määrää luomalla Keski-Suomen kyliin maallikkodefibrillaattori-toimintamalli, sekä edistää maaseudun asukkaiden ja toimijoiden sydänterveyttä ja turvallisuutta parantamalla sairaalan ulkopuolisesta sydänpysähdyksestä selviytymistä. Hankkeen tarkoituksena on edistää koordinoitua maallikkodefibrillaattoreiden levittämistä sekä lisätä tietoisuutta maallikkodefibrillaattoreista, vahvistaa maaseutu- ja haja-asutusalueiden asukkaiden hätäensiapuvalmiuksia sekä äkillisestä sydämenpysähdyksestä selviytymistä maallikkoensiavun seurauksena sekä kehittää linkitystä vapaaehtoisten auttajien ja hätäkeskuksen välillä. Hanke työskentelee kylien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa järjestäen mm. informaatiotilaisuuksia, elvytyskoulutusta, koordinoiden kylien defibrilaattorihankintoja ja turvallisuussuunnitelmien työstämistä. Hanke toteutetaan koko Keski-Suomen alueella, mutta toimintamalli on levitettävissä valtakunnallisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29599

Aloituspäivämäärä

31.12.2016

Loppumispäivämäärä

30.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt