Hanke
Kehittämishanke - 265934

KasviTieto

ProAgria Itä-Suomi ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

KasviTieto- hankkeella lisätään Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maatilayritysten taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvää osaamista ja tietotaitoa. Tavoitteena on luoda uudistavan tuotannon avulla lisäarvoa maatalouden tuotteille ja tuoda esille parempia viljelykäytäntöjä. Tärkeänä tavoitteena on lisätä viljelijöiden markkinaosaamista ja talousjohtamista. Hankkeen aihealueina ovat mm. erikois- ja valkuaiskasvit, kasviravinteet, täsmäviljely, nurmentuotanto, luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, siementuotanto, hiilensidonta ja maan kasvukunto. Yksi tärkeä teema on valkuaisomavaraisuuden lisääminen. Hiilensidonnan edistäminen ja tulevaisuuden hiilikaupan mahdollisuuksien kartoittaminen on yksi tavoitteista. Tietoa tarvitaan myös täsmäviljelystä sekä yhä lisääntyvästä digitaalisuudesta. Hankkeessa etsitään uusia pellon käyttömuotoja esim. ruokohelven viljely kuivikekäyttöön ja uudet viljelykasvit. Turpeen noston vähenemisen myötä tarvitaan uusia ratkaisuja karjatilojen kuiviketarpeeseen. Hankkeessa lisätään viljelijöiden markkinaosaamista siitä, mille tuotteelle on kysyntää. Hanke koostuu kolmesta työpaketista: Työpaketti 1. Pienryhmätoiminta, Työpaketti 2. Pilottitilatoiminta ja Työpaketti 3. Kansainvälinen yhteistyö. Työpaketti 1:ssä järjestetään maatilayrittäjille pienryhmiä, pellonpiennartilaisuuksia ja muita tapahtumia. Työpaketti 2 keskittyy pilottitilatoimintaan, jossa tehdään erilaisia havaintokokeita hankkeen aiheisiin liittyen. Työpaketti 3 Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä verkostojen luomisen kannalta eri maiden viljelijöiden välillä. Tässä haetaan tietoa mm. ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja uusien viljelytekniikoiden käyttöönottoon. Hanketta toteuttaa ProAgria Itä-Suomi ry yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Savonian kanssa. Tutkimus-, koulutus ja asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyöllä uusin tutkimustieto ja tekniikat saadaan nopeasti käytännön viljelyn hyödynnettäväksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

265934

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt