Hanke
Kehittämishanke - 41216

Käytäväharvennus: menetelmä nuorten männiköiden ensimmäiseen koneelliseen harvennukseen

Luonnonvarakeskus

01.05.2017 - 02.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään käytäväharvennuksen kustannustehokas työmenetelmä nuorten mäntyvaltaisen metsien ensimmäiseen koneelliseen harvennukseen. Työmenetelmä täyttää Suomen metsäkeskuksen määrittelemät hyvän metsänhoidon ja korjuujäljen kriteerit. Hankkeessa selvitetään käytäväharvennuksen vaikutuksia hakkuun kannattavuuteen, kasvatettavaan puustoon ja harvennuskertymään sekä laaditaan käytäväharvennuksen koulutuspaketti hyödynnettäväksi hankkeen jälkeen. Huolimatta hakkuukoneiden teknologian kehittymisestä nuorten metsien harvennushakkuun tuottavuus on edelleen liian alhainen ja kustannukset korkeat. Energian tuotannossa pieniläpimittainen harvennuspuu on ollut vajaakäytössä osittain korkeiden hakkuukustannusten takia. Samasta syystä metsäteollisuuden käyttämän kuitupuun määrä on ollut selvästi pienempi kuin nuorten metsien metsänhoidollinen tarve edellyttäisi. Nykyisellä perinteisellä harvennusmenetelmällä hakkuun osuus on nuoren metsän korjuun (hakkuu + metsäkuljetus) kustannuksista yli puolet. Pelkästään hakkuukoneita kehittämällä tuskin saadaan enää riittävää kustannussäästöä. Käytäväharvennuksella on mahdollista parantaa ensiharvennushakkuun tuottavuutta ja laskea pieniläpimittaisen puun hankintakustannuksia energian tuotannon ja metsäteollisuuden raaka-aineeksi. Hankintakustannusten lasku lisää nuorten metsien hakkuiden määrää, jolloin niiden metsänhoidollinen tila paranee ja hoitamattomien metsien määrä vähenee. Hanke on yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen, Metsäkeskuksen, UPM:n ja UPM:n avainkoneyrittäjien kesken. Hankkeeseen osallistuvat tahot saavat konkreettisen käytäväharvennuksen menetelmän käyttöönsä. Hankkeessa saadaan tutkimusaineisto tutkimusmetsiköiden jatkokehityksen seurantaan, uutta opetusmateriaalia käytäväharvennuksesta metsänomistajien ja metsäammattilaisten koulutukseen sekä edistetään käytäväharvennukseen soveltuvan teknologian kehittämistä. Hankkeen tulokset ovat julkisia ja hyödynnettävissä valtakunnallisesti hankkeen jälkeen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

41216

Aloituspäivämäärä

01.05.2017

Loppumispäivämäärä

02.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt