Hanke
Kehittämishanke - 10308

Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för vattenskydd i ett miljömässigt hållbart jordbruk

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

30.06.2015 - 27.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kustnära sura sulfatjordar är den överlägset största källan till den försurning och de höga metallhalter i finländska vattendrag som ofta medför allvarliga konsekvenser för fisk och andra vattenlevande organismer. Projektets mål är en ny effektiv metod för att minska de sura sulfatjordarnas negativa effekter på vattendrag och kustnära vatten. Detta mål uppnås genom utveckling av in-situ precisionsbehandlingar av de markskikt som ger upphov till sura och metallrika dräneringsvatten. Projektet bidrar därför till ett hållbart användande av sura sulfatjordar inom jordbruket, och främjar vattenskyddet på berörda områden. Miljövänliga substanser som styr markens pH-värde och syretillgång tas fram. I en modifierad form av underbevattning (d.v.s. bevattning underifrån via dräneringssystemet) blandas dessa substanser med vatten och pumpas via befintliga täckdiken till de kritiska markskikt där försurning och metallurlakning sker. En ny teknik för underbevattning och dränering kommer att utvecklas för att upprätthålla ett jämt tryck i hela dräneringssystemet under behandlingarna. I den experimentella delen kommer försök att utföras i laboratorieskala för att skräddarsy lämpliga blandningar av behandlingsämnen, och i praktisk skala för att kunna följa upp behandlingseffekterna under fältförhållanden. I fältförsöken kommer det utökade försöksfältet på Risöfladan att användas. Hela fältet odlas under försöken. Behandlingseffekterna i både laboratorium och fält kommer att följas i detaljerade geokemiska och mikrobiologiska analyser. Uppföljningen av effekten på dräneringsvattnet ger en direkt signal om hur belastningen på mottagande vattendrag påverkas av behandlingarna. Information om projektets resultat kommer att spridas aktivt till bl.a. jordbrukare, rådgivningsorganisationer, utbildare, myndigheter och forskare. Projektparter är Yrkeshögskolan Novia (koordinator), Vasa yrkeshögskola, Åbo Akademi och Yrkesakademin i Österbotten.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10308

Aloituspäivämäärä

30.06.2015

Loppumispäivämäärä

27.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt