Hanke
Kehittämishanke - 290303

Kiertokylät Keski-Suomessa

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

- 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kiertotalouden edistäminen vaatii systeemistä muutosta, ja yritysten sekä julkisen sektorin ja kansalaistoimijoiden konkreettisia tekoja. Laajalla ja ennakkoluulottomalla yhteistyöllä voidaan ratkaista kiertotalousliiketoiminnan haasteita ja vauhdittaa kiertotaloussiirtymää. Hankkeen tavoitteena on aktivoida Keski-Suomen maaseutualueiden pk-yritysten, kuntien viranhaltijoiden ja yrityskehittäjien kiertotaloustoimenpiteitä, lisätä kiertotalousosaamista ja edistää teollisten symbioosien, eli yhteistyöhön perustuvien toimintamallien muodostumista alueellisesti. Pääkohderyhmänä ovat teollisuuden ja rakentamisen toimialat, ja niiden kiertotalousmuutosta tukevat tahot. Tavoitteena on edesauttaa liiketoiminnan uudistamista, kiertotalouden arvoverkostojen toiminnan käynnistämistä sekä aktivoida yrityksiä ja kuntien viranhaltijoita käytännön kiertotaloustekoihin ja kokeiluihin. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan viiden työpaketin kautta: 1: Yritysten aktivointi kiertotalouteen 2: Kiertotaloutta tukevan toiminnan aktivointi kunnissa 3: Kiertokylän rakentaminen yhdessä 4: Kiertotaloudesta ja kehittämisestä viestiminen 5: Hankehallinto Kiertotalousmuutos vaatii poikkitieteellistä yhteistyötä toimialojen välillä sekä eritasoisia toimenpiteitä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Verkostojen rooli on keskeinen kiertotalouden arvontuotannossa ja edistämisessä. Aktivointitoimilla luodaan paikkoja verkostojen vahvistamiseen ja laajentamiseen sekä uuden verkostoyhteistyön syntymiselle. Hanke edistää Suomen hallituksen hiilineutraalius 2035, Valtioneuvoston Kiertotalousohjelman ja hallitusohjelman tavoitteita. Lisäksi hanke on linjassa Keski-Suomen strategian, Keski-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman toimenpiteiden sekä mukana olevien kuntien kuntastrategioiden kanssa. Hankkeen tuloksena luodaan edellytyksiä uudelle, kestävälle ja kannattavalle kiertotalousliiketoiminnalle Keski-Suomessa. Hankkeen tulosten vaikuttavuutta arvioidaan vaikuttavuusmittariston avulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

290303

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Ilmastoyhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt