Hanke
Kehittämishanke - 92981

Klimatsmart skogsägare- Ilmastoviisas metsänomistaja

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.08.2019 - 30.08.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Projektet svarar mot landsbygdsprogrammets mål att effektivisera begränsningen av och an-passningen till klimatförändringen genom att främja samarbete mellan alla samarbetsparter samtidigt som vi via informationsförmedling ökar skogsägarnas, kommunernas och den stora allmänhetens möjligheter att göra beslut på ett klimatsmart sätt. Projektet strävar efter att genom praktiska exempel beskriva skogens roll i kolbalansen och effekterna av olika klimatanpassade skogsvårdsarbeten och avverkningar. Målsättningen med projektet är att strukturera upp informationen på ett för skogssektorn och kommunerna lättfattligt sätt och definiera de situationer där enskilda aktörer kan göra beslut som leder till positiva klimateffekter via skogsbruk eller nyttjande av träbaserade produkter. Informationen med åskådliga exempel skall uppmuntra skogsägarkåren och branschaktörerna till aktiva beslut och rätt tajmade åtgärder. Skogsbranschen och kommunerna får argument och verktyg att med sakkunskap delta i samhällsdebatten om klimatpolitik. Information om dessa handlingsmodeller och vilken effekt dessa har riktas både till enskilda skogsägare, skogssektorn, kommunerna samt på ett allmännare plan till allmänheten. På sikt bidrar medvetenheten om skogsbrukets betydelse för koldioxidbindning till en ökad konkurrens-kraft för finskt skogsbruk och trärelaterad produktion samtidigt som klimatpåverkan är positiv. Finlands roll inom EU:s miljö-och skogspolitik stärks genom det goda exemplets makt.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

92981

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

30.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt