Hanke
Kehittämishanke - 31884

Kokeillen ketterää koulutusta

Leader Pohjoisin Lappi ry

01.09.2016 - 15.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on 1) kokeilla, voidaanko täsmäkoulutuksin vahvistaa alueen yrittäjyyttä ja heidän osaamistaan ja näin parantaa työllisyyttä ja alueen elinvoimaa. 2) kokeilla uutta toimintatapaa, jossa päävastuu koulutuksien organisoimisesta on olemassa olevilla seudullisten yrityspaleluverkostojen toimijoilla. 3) mahdollistaa yritysten välinen yhteistyö ja toisilta oppiminen sekä syventää SYP-toimijoiden osaamista ja verkostoa yhdessä tekemällä. Pilottihanke antaa pohjatietoa isomman hankkeen valmistelulle. Se kertoo, onko kyseiselle koulutusmallille kysyntään, mikä on siitä saatava hyöty ja kuinka koulutus saadaan toteutettua vähäisin henkilöstöresurssein, jolloin siitä ohjautuva hyöty kohdistuu täysimääräisesti yrityksille. Hanke vastaa alueen yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien sekä kehittäjien tämän hetken yleiseen koulutustarpeeseen. Ryhmäkoulutus mahdollistaa myös toisilta oppimisen ja yritysten yhteistyön lisääntymisen. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Pohjoisimman Lapin Leader ry:n Peloton Pohjoisin -strategian yrittäjyys ja paikalliset elinkeinot -painopisteen mukaiset toimialat. Hankkeella testataan koulutustarjotinta, joka sisältää laajasti liiketoimintaosaamiseen ja yrittäjyyteen liittyviä paketteja. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja suositaan työpajamuotoisia ryhmäkoulutuksia. Koulutuksissa hyödynnetään mahdollisimman paljon videoneuvotteluyhteyksiä, jotta koulutusryhmät voidaan koota laajemmalta alueelta. Koulutuksien sisällön toteutuksesta vastaa kilpailutetut asiantuntijat. Koulutuksien markkinoinnista ja koulutusryhmien koonnista vastaavat alueen SYP-verkoston jäsenet. Koulutuksien markkinointimateriaalit ostetaan ostopalveluna ja hankehallinnointiin liittyvät työt tekee PLl ry. Pilottihankkeen aikana selvitetään myös SYP-verkoston jäsenten valmius koulutuspakettien tilaamiseen, markkinointiin ja järjestämiseen sekä heidän osaamisen kehittämisen tarpeet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

31884

Aloituspäivämäärä

01.09.2016

Loppumispäivämäärä

15.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka ei kohdistu tietylle toimialalle tai toimijajoukolle (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt