Hanke
Kehittämishanke - 282091

Kyläturvahanke

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

- 30.08.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Laurea-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen kylät ry luovat pilottikyläalueiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa asukkaita osallistavan toimintamallin kyläturvallisuuteen. Hanke aktivoi paikallisyhteisöjä ja kolmatta sektoria turvallisuutta edistävään työhön, tukee uusien verkostojen rakentumista ja vahvistaa paikallista osaamista. Hanke rakentaa kyläyhteisöjen roolia osana viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden verkostoa. Hanke myötävaikuttaa paikallisten hankkeiden syntymistä alueen kyläyhteisöissä. Hankkeessa kartoitetaan kyläturvallisuuden hyvät käytännöt ja tarpeet hyödyntäen kirjallisuutta, aikaisempia hankkeita, verkostoja sekä paikallisten ihmisten kokemusta ja eri toimijoiden asiantuntemusta. Hanke tekee yhteistyötä Suomen Kylien Kylävara paikallisen varautumisen perustana-hankkeen (Kylävara) kanssa. Vakituisten ja monipaikkaisten kyläläisten tarpeisiin vastaamiseksi etsitään ratkaisuja työpajoissa, joissa resurssina on kyläläisten ja paikallisten toimijoiden sekä hanketoimijoiden ja muiden asiantuntijoiden osaamiset. Innovaatioita pilotoidaan ja rakennetaan toimintamalli kyläturvallisuuteen sekä tuotetaan kyläturvallisuutta edistävää koulutusmateriaalia. Kehitettävä toimintamalli täsmentää kylävara-käsitettä eli kyläyhteisön varautumista ja valmiuksia toimia erilaisissa häiriötilanteissa. Hankkeessa aktivoidaan asukkaita ja monipaikkaisia osallistumaan arjen turvallisuutta parantavaan toimintaan. Toimintamallia voidaan hyödyntää Kanta-Hämeessä ja myös muissa maakunnissa. Hanke rakentaa verkostomaisen toimintamallin ja tuottaa sosiaalisia innovaatioita. Toimenpiteet tehdään kylien tarve edellä, asukkaita ja yhteisöjä osallistaen ja sitouttaen, jolla varmistetaan tulosten jatkuvuus myös hankkeen päätyttyä. Kyläyhteisöt ovat merkittävä potentiaali turvallisuustyössä niin arjessa kuin häiriötilanteissa ja hankkeen avulla tämä potentiaali saadaan käyttöön organisoidusti ja yhteistyössä viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

282091

Loppumispäivämäärä

30.08.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt