Hanke
Kehittämishanke - 94362

Kyliltä kylille

Savonlinnan kylät ry

31.05.2019 - 28.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kyliltä kylille kehittämis- ja aktiviteettihanke on Savonlinnan pitäjäkylät ja maaseutukylät kattava olemassa olevien reittien opaste- ja kehittämishanke. Kyliltä kylille on kehittämishanke, jonka tehtävänä on Savonlinnan alueen reittien ja opasteiden kartoitus- ja selvitystyöt niihin liittyvine palveluineen, aktiviteetteineen ja kehittämistoimintoineen. Erityisesti alueella vapaa-aikaansa viettävien kuntalaisten ja alueella lomailevien käyttöön. Kyliltä kylille kehittämishankkeeseen liittyy myös merkittävä perehdytysosuus, jossa kootaan, kehitetään ja koulutetaan paikallista kyläopasverkostoa sekä kerätään tarinoita eri kylien historiasta ja nähtävyyksistä, joista kootaan kokonaisuus verkko- ja mobiilialustalle. Kootaan printtimuotoinen ja mobiilinen esittelyaineisto sekä lisätä yleistä tietoa hankealueen kylien, haja-asutusalueiden ja maaseudun kulttuuri-, luonto- ja eräreiteistä, pienistä nähtävyyksistä ja niihin liittyvistä tarinoista sekä näihin liittyvistä oheispalveluista, opasteista, aktiviteeteista ja toiminnoista yhteistyössä Savonlinnan Hankekehitys Oy:n kanssa. Lisätä kulttuuri-, luonto- ja eräreittien aloilla toimivien yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden tietämystä toisistaan sekä tehostaa maaseutumatkailun yhteismarkkinointia ja verkottumista. Vahvistaa kulttuuri-, luonto- ja eräreittien toimintojen ja tapahtumien järjestäjien mahdollisuuksia saavuttaa entistä laajempia asiakas- ja osallistujajoukkoja. Opasteisiin liitetään QR-koodi, josta saa mobiilin kautta lisätietoa kohteesta. Synnyttää hanketyöskentelyn, erityisesti verkottumisen tuloksena uusia palvelu- ja yritysideoita sekä vahvistaa synergiaetuja jo olevien palvelujen, yritystoiminnan sekä kolmannen sektorin toimintojen kesken.Rakentaa hankealueen erä-, luonto- ja kulttuurimatkailun käyttöön osaavaa opasverkostoa ja tälle opasverkostolle kattava tarinallinen opastusaineisto. Kehittää tapahtuma/ tapahtumia,jossa kyläyhdistykset tai kylien tuottajat voivat esitellä toimintaansa

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

94362

Aloituspäivämäärä

31.05.2019

Loppumispäivämäärä

28.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt