Hanke
Kehittämishanke - 127181

Kymenlaakson agroekologinen symbioosi

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

31.07.2020 - 27.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kymenlaakson alueella on tehty selvityksiä biotalouden mahdollisuuksista, ja selvityksissä on noussut esiin tarve yhdyskunta- ja teollisuuden sivuvirtojen hyötykäytön tarkemmasta selvittämisestä (sijainti, käytettävyys, jatkokäyttömahdollisuudet)). Suomesta löytyy hyviä esimerkkejä symbioositoiminnasta, jossa pyritään luomaan uusia alku- ja elintarviketuotannon liiketoimintamalleja, tehokkaampaa materiaalivirtojen hyötykäyttöä sekä vähentämään maataloussektorin päästöjä sivuvirtojen hyötykäytön ja uusiutuvan energian edistämisen yhdistämisellä. Tällaisen symbioositoiminnan potentiaali tulisi selvittää myös Kymenlaaksossa, jotta päästövähennystavoitteet uusiutuvan energian lisäyksen ja sivuvirtojen hyötykäytön avulla voidaan toteuttaa. Hanke on alueen maatalous- ja maaseutuyrittäjien aktivoimiseen ja tiedottamiseen tähtäävä esiselvityshanke, jonka tulosten pohjalta on tarkoitus valmistella varsinainen symbioositoiminnan käynnistämiseen tähtäävä jatkohanke. Agroekologisen symbioositoiminnan keskeisenä hyötynä on yrityksen ympäristöystävällisyyden ja taloudellisen tehokkuuden kasvattaminen hyödyntämällä muiden lähialueen yritysten toimintaa. Hankkeessa kartoitetaan Kymenlaakson toimijoiden mahdollisuudet erilaisille maaseudulla tapahtuville symbiooseille. Hankkeen aikana tehtävän kiertotalouden esiselvityksen ja yhteistyömahdollisuuksien kartoituksen avulla löydetään biomassakeskittymät ja logistisesti järkevän matkan päässä toisistaan olevat toimijat ja tilat, jotka ovat edellytys kannattavalle symbioositoiminnalle. Esimerkkinä symbioositoiminnasta voivat olla maatilojen yhteinen biokaasulaitos tai yritysten hukkalämmön hyödyntäminen kalankasvatussymbioosissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

127181

Aloituspäivämäärä

31.07.2020

Loppumispäivämäärä

27.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt