Hanke
Kehittämishanke - 281737

NALLI – Next Action Level

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ry

- 30.07.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

NALLI – Next Action Level -kehittämishankkeen tavoitteena on saada 12–18-vuotiaat nuoret aktivoitumaan ja tuottamaan uutta merkityksellistä toimintaa. Hankkeen taustalla ovat huomiot nuorten kasvaneista yksinäisyyden ja näköalattomuuden tunteista. Hankkeen suunnittelussa on kuultu muita paikallisia nuorisoalan toimijoita. Nuorten kokema osallisuuden tunne tarvitsee vahvistamista. NALLI-hankkeessa nuorilla itsellään on aktiivinen rooli. Hankkeen toiminnan avulla nuoret saadaan osaksi yhteisöä ja heidän osallisuutensa lisääntyy. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja vahvistaa heidän yhdenvertaisuuttaan. Toiminta-aluetta saadaan hankkeen myötä elävämmäksi uusien, nuorten mielekkäiksi kokemien tapahtumien muodossa, heidän itsensä tuottamina. Nuorten luottamus omiin ja toisten kykyihin lisääntyy ja he saavat tärkeää kokemusta tulevaisuuden työelämää varten. Nuoret osaavat hyödyntää mm. seuturahoitusta osana tapahtumatuotantoa. Hanketta toteuttavat projektipäällikkö ja projektityöntekijä, joka toimii tapahtuma-innovaattorina. Tapahtuma-innovaattori innostaa ja valmentaa nuoria, verkostoituu nuorten ja yhteistyötahojen kanssa ja toimii taustatukena mukana tapahtumien toteutuksessa. Hankkeen toimenpiteinä järjestetään mm. valmennusta tapahtuman tuottamisessa. Kouluyhteistyön avulla tavoitetaan laajasti nuoret hankealueella. Hankkeen toiminnan tuloksena on vahvistettu nuorten roolia kehittäjinä ja osallisuuden tunne on voimistunut. Lapset ja nuoret ovat omalla asuinalueellaan kehittäneet ja saaneet mielekästä vapaa-ajan toimintaa ja -tapahtumia, jotka jäävät elämään hankkeen jälkeen. Nuoret ovat valmentautuneet tapahtumatuottajiksi omalla kotiseudullaan sekä kasvaneet aktiivisiksi toimijoiksi yhdessä aikuisten rinnalla. Nuorten työllistyminen ja yritteliäisyys on lisääntynyt ja he osaavat hyödyntää erilaisia rahoituskanavia. Pitäjien asukkaiden ja toimijoiden yhteistoiminta on lisääntynyt ja on löydetty yhteistyökanava sekä uusia toimintatapoja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

281737

Loppumispäivämäärä

30.07.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt