Hanke
Kehittämishanke - 11956

NautaNurmi

Luonnonvarakeskus

31.08.2015 - 29.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

NautaNurmi -hankkeen tavoitteena on parantaa nurmituotantoon perustuvan naudanlihantuotannon kannattavuutta ja tehostaa lihanautatilojen kilpailukykyä. Hankkeella pyritään luomaan edellytyksiä naudanlihantuotannon säilymiselle ja kasvulle sekä tuottajien motivaation säilymiselle. Tavoitteeseen pyritään parantamalla nurmirehuntuotannon kustannustehokkuutta ja kehittämällä tuotantomalleja ja -ratkaisuja sekä rehun- että eläintuotantoon. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaa. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina edunsaajina ovat kaikki hankealueen naudanlihantuottajat. Lisäksi hankkeesta hyötyvät myös maidontuotanto- ja kasvinviljelytilat. Toisena kohderyhmänä ovat lihan- ja maidontuotantotilojen kanssa työskentelevät asiantuntijat ja suunnittelijat eri organisaatioissa. Hankkeen välillisinä kohderyhminä tuloksista hyötyvät ammattikorkeakoulut ja toisen asteen ammatilliset oppilaitokset. Lisäksi viranomaistahot voivat hyödyntää hankkeen tuottamaa tietoa päätöksentekonsa tukena. Hanketta toteutetaan ajalla 1.9.2015-31.8.2018. Hanke on keskeinen osa toimintaa, jonka tavoitteena on kotimaisen naudanlihantuotannon jatkuvuuden turvaaminen ja tuotannon kilpailukyvyn parantaminen. Hankkeessa on 5 työpakettia, jotka tähtäävät naudanlihantuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen: 1) Nurmisäilörehun säilönnällisen laadun merkitys kasvavien nautojen ruokinnassa, 2) Kolmen niiton strategia säilörehunurmen korjuussa, 3) Työkaluja tuotannon tehostamiseen, 4) Naudanlihantuottajien tuotannonsuunnittelu- ja talouskoulutus, 5) Tiedotus, raportointi ja hallinnointi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

11956

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

29.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt