Hanke
Kehittämishanke - 112382

Orgaanista voimaa peltoon ja parteen (OrVo)

Luonnonvarakeskus

01.01.2020 - 26.09.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää lietelannan separointia ja orgaanisten lannoitteiden käyttöä, tehostaa omavaraista navetan kuivitusta ja leventää lietelannan levitysaikaikkunaa. Kohderyhmänä ovat viljelijät sekä maatalousalan yritykset, urakoitsijat, neuvojat ja kouluttajat. Naudan lietelannasta separoitua kuivajaetta on alettu käyttää kuivikkeena esim. turpeen sijasta. Hankkeessa testataan kuivajakeen laadun parantamista kalsiumpitoisen peltotuhkan lisäyksellä. Tuhka-kuivajaeseoksen kuivitusominaisuuksia ja mikrobiologista laatua verrataan navettakokeessa käsittelemättömään kuivajakeeseen. Tuhkaa (ja hapotusta) testataan myös kuivajakeen varastoinnissa: sillä voidaan estää kompostoitumista ja siten typen haihtumista. Näin peltotuhka saadaan nykyistä tehokkaammin maatalouskäyttöön. Separoinnin nestejakeen käyttö vetoletkulevityksessä testataan satohavaintokaistoilla. Vetoletkulevitys vähentää maan tiivistymisriskiä lietteen kevätlevityksessä. Lannan levitys on merkittävä kuluerä karjatiloilla. Levityskertoja vähentämällä kustannusta voitaisiin pienentää. Suuri kertalevitysmäärä lisää kuitenkin huuhtoutumisriskiä. Vizura-typpi-inhibiittorilla nitrifioivien bakteerien toiminta voidaan tilapäisesti estää, jolloin typen huuhtoutumisriski pienenee. Sen sopivuutta nurmelle ei ole aiemmin Suomessa testattu. Hankkeessa testataan inhibiittorin vaikutusta sadon määrää, laatuun, lannanlevityskustannuksiin ja ravinnetaseisiin (ts. ympäristövaikutuksiin). Orgaanisilla lannoitteilla voi satovaikutusten lisäksi olla merkittävä rooli maan hiilisyötteenä. Maaperävaikutuksia ei ole aiemmin merkittävästi tutkittu. Hankkeessa tutkitaan Gasumin orgaanisten lannoitevalmisteiden vaikutukset maaperän laatuun (hiilen pysyvyys) ja satoon sekä N- ja P-huuhtoumariskiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

112382

Aloituspäivämäärä

01.01.2020

Loppumispäivämäärä

26.09.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt