Hanke
Kehittämishanke - 41686

Orimattilan alueen vesiosuuskuntien kehittämishanke

Kuivannon Vesikunta

01.04.2017 - 19.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa on mukana 6 orimattilalaista vesiosuuskuntaa: Kuivanto, Niinikoski, Koskunen, Piikainkyrö, Heinämaa ja Villihiisi (Artjärvi). Hankkeen tavoitteena on vesihuollon turvaaminen hankkeessa mukana olevien vesiosuuskuntien asiakkaille, jotta asiakkaat saavat jatkossakin jatkuvasti riittävän määrän laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävää talousvettä. Viemäröinnillä huolehditaan osuuskuntien vaikutusalueella syntyvien jätevesien johtamisesta puhdistettavaksi, kohtuullisin kustannuksin. Vesiosuuskunnat hankkivat hankkeen aikana erilaista tarvikkeita ja laitteistoja joiden avulla parannetaan ja turvataan osuuskuntien asiakkaiden vesihuoltoa. Hankkeessa toteutetaan esim. vedenottamon saneeraus ja hälytysjärjestelmä Kuivannolle, hankitaan betonisuojarenkaita kansineen 4 osuuskunnalle, UV-suodattimia 2 osuuskunnalle jne. Vesiosuuskunnilla on erilaiset kehittämistarpeet ja tämä näkyy toteutuksessa: jotkin toimenpiteet koskevat useampaa osuuskuntaa ja jotkut vain yhtä.Hanke kohdistuu Kuivannon, Niinikosken, Koskusten, Piikainkyrön, Heinämaan ja Villihiiden (Artjärvi) vesiosuuskuntien toiminta-alueille. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana on nykyiset ja tulevat vesiosuuskuntien asiakkaat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

41686

Aloituspäivämäärä

01.04.2017

Loppumispäivämäärä

19.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt