Hanke
Kehittämishanke - 135087

Parasta palkisilta!

Sodankylän kunta

31.07.2020 - 04.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yhteistyöhankkeen tavoitteena on selvittää, etsiä ja kokeilla konkreettisia ratkaisuja, kuinka teurastuksen yhteydessä syntyneitä sivuvirtoja voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisemmin kaupallisessa tuotannossa. Hankkeessa suunnitellaan ja kokeillaan uusia koneita ja laitteita sivuvirtojen käsittelyyn. Etsitään uusia työtapoja teurastusketjuun sekä suunnitellaan teurastamolle uusia sivuvirtojen hyödyntämisen mahdollistavia rakenteita. Hankkeessa hyödynnetään asiantuntijoita ja paliskuntien välistä yhteistyötä. Sivuvirtojen talteenoton lisäksi selvitetään millaisille sivuvirroista valmistetuille tuotteille on kysyntää ja testataan erilaisia tuotantotapoja. Lisäksi selvitetään sopivaa mallia kolmen paliskunnan yhteiselle tilalle, jossa käsiteltäisiin teurastamossa teurastettua tarkastettua lihaa. Hankkeessa ovat mukana Sattasniemen, Oraniemen ja Syväjärven paliskunnan. Tavoitteena on etsiä yhteistyömalli, jossa resursseja tehokkaasti käyttäen mahdollisestaan poron kokonaisvaltainen hyödyntäminen Sodankylän alueen paliskunnissa. Hanke tukee kestävän kehityksen tavoitteita. Tällä hetkellä tuotetusta raaka-aineesta huomattava osa menee jätteeksi. Löytämällä ja suunnittelemalla asianmukaisia koneita, laitteita sekä rakenteita ja työmuotoja ja markkinoita, voidaan merkittävä osa jätteeksi menevästä raaka-aineesta ottaa hyötykäyttöön. Tarkastetun lihan paloittelu teurastamon läheisyydessä vähentää kuljetuskustannuksia ja tilojen hallinnointi yhteistilana tuo luontaisesti mukanaan synenergiaetuja. Hankkeessa tehtävät kokeilut ja selvitykset ovat julkisia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

135087

Aloituspäivämäärä

31.07.2020

Loppumispäivämäärä

04.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt