Hanke
Kehittämishanke - 213242

Pohjois-Savon laatuloikka vesien- ja luonnonhoitoon

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

28.02.2023 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa talousmetsien luonnonhoidon tasoa Pohjois-Savossa. Talousmetsien luonnonhoidon tavoitteena on turvata ja edistää luonnon monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa talousmetsissä. Luonnonhoidon valikoimaan kuuluvia keinoja voidaan hyödyntää kaikissa metsänhoidon toimenpiteissä ja metsän eri kehitysvaiheissa. Tähän pyritään mm. lisäämällä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden tietoisuutta luonnonhoidon merkityksestä ja tuoreimmista tutkimustuloksista sekä osaamista hyödyntää metsä- ja luontotietoa sekä sen käsittelyyn kehitettyjä työkaluja. Lisäksi edistetään toimialaraja ylittävää yhteistyötä ja verkostoitumista. Talousmetsien luonnonhoitoon liittyviin suosituksiin, ohjeisiin, kannustejärjestelmään ja sertifioinnin vähimmäisvaatimuksiin on tulossa uudistuksia. Luonnonhoidon osaamista tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Pohjois-Savossa selkeä luontolaadun kehittämiskohde on vesiensuojelu maanmuokkauksessa. Rantametsien vesiensuojelun tehostaminen, esimerkiksi jättämällä riittävän levyiset suojakaistat, on tärkeää vesistöjen hyvän tilan säilyttämiseksi. Säästöpuiden laatuun panostamalla voidaan luonnonhoidon tasoa ja samalla kustannustehokkuutta edelleen parantaa. Säästöpuuajattelu tulee olla mukana kaikissa hakkuissa ja metsänhoitotöissä. Uutena haasteena on aiemmissa hakkuissa säästettyjen säästöpuiden monimuotoisuushyötyjen turvaaminen ja lisääminen tulevissa käsittelyissä. Hankkeessa hyödynnetään vuosina 2019–2022 toteutetun Laatuloikka luonnonhoitoon Pohjois-Savossa -hankkeen tuloksia, havaittuja kehittämiskohtia sekä otetaan kattavammin käyttöön hyväksi koettuja toimintamalleja yhdessä muiden metsäalan toimijoiden kanssa talousmetsien luonnonhoidon edistämiseksi Pohjois-Savossa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

213242

Aloituspäivämäärä

28.02.2023

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt