Hanke
Kehittämishanke - 270120

Porisevat porstuat ja pohjoiset kulttuurimaisemat

Leader Pohjoisin Lappi ry

- 30.03.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö on merkittävä hyvinvoinnin, viihtyisyyden sekä paikallisen ja alueellisen omaleimaisuuden lähde. Kulttuuriympäristöihin liittyvät merkitykset, tarinat, paikallinen tietotaito sekä kylien avoimet maisemat ja perinnebiotooppien lajisto ovat kuitenkin vaarassa kadota elämäntavan ja elinkeinojen muuttuessa ja maaseudun väestön vähetessä. Erityisesti aineeton kulttuuriperintö on jäänyt huomiotta ja suullisesti siirtyvä tieto on katoamassa. Hankkeessa nostetaan esille kokonaisvaltaisen kulttuuriperinnön merkitys osana kyläyhteisöjen ekologista, kulttuurista ja sosiaalista kestävyyttä. Hankkeessa rakennetaan malli aineettoman kulttuuriperinnön tallentamiseen ja pilotoidaan tätä kunnostettavissa rakennusperintökohteissa. Hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja kulttuuriympäristötiedon saavutettavuuden parantamiseen esimerkiksi kehittämällä paikallismuseoiden toimintaa, viemällä asiantuntijuutta ruohonjuuritasolle sekä viestimällä laajasti Lapin kulttuuriympäristöön liittyvistä teemoista. Hankkeen toimenpiteillä pyritään saamaan uusia toimijoita Lapin kulttuuriympäristön vaalimiseen tuomalla esille, että olemassa olevien rakennusten korjaaminen ja luontokadon torjuminen maisemanhoitotoimilla tukee kestävää kehitystä ja ilmastokriisin ratkaisua. Läpileikkaavina toimintatapoina on vahva verkostomainen ja sektorirajat ylittävä yhteistyö, osallistava ja kokeileva käytännön toiminta sekä digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Toiminta-alueena on Lapin maakunta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

270120

Loppumispäivämäärä

30.03.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt