Hanke
Kehittämishanke - 58439

Puusta Pitkälle – puun tarjonnan ja saatavuuden sekä työllisyyden lisääminen

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)

31.12.2017 - 22.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Puusta pitkälle-hankkeen päällimmäisenä, isona tavoitteena on metsäteollisuuden ja erityisesti uusien biotuoteinvestointien edellyttämien raaka-ainetarpeiden varmistaminen ja samanaikaisesti metsätalouden kannattavuuden parantaminen ympäristön tila huomioiden. Hankkeen tavoitteet ovat: 1. Paikallisen puuraaka-aineen tarjonnan ja saannin turvaaminen, metsätalouden kannattavuuden parantaminen tilatasolla sekä metsätalouden hiilitaseen muodostumisen avaaminen tilatasolta lähtien. 2. Metsänomistajien digitaalisten palveluiden tietämyksen ja osaamisen tason nostaminen metsätalouden kokonaistaloudellisen osaamisen sekä kannattavuuden parantamiseksi. 3. Metsäpalvelu- ja nuorisoyrittäjyyden kehittäminen palvelemaan metsänomistajia ja puunhankintaorganisaatioita sekä mahdollistamaan yrittäjyyden ja lisäansiot. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen erilliseen työpakettiin: Työpaketti 1: Puun tarjonnan, saatavuuden ja ostohalukkuuden parantaminen, hiilensidonta ja ympäristönäkökohdat huomioiden (Mhy Pohjois-Karjala) Työpaketti 2: Metsätalouden digitaalisten palvelujen hyödyntäminen (PIKES Oy) Työpaketti 3: Metsäpalveluyrittäjyyden edistäminen (PIKES Oy) Toimenpiteet työpakettien toteuttamisessa ovat teemapäivät, luennot, metsäpäivät ja pienryhmätyöskentely. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES ja Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala r.y

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

58439

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

22.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt