Hanke
Kehittämishanke - 23640

Rannalle

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

30.04.2016 - 31.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Rannalle hankkeessa yhdistyvät rantojen virkistyskäyttö, kylätoiminta ja vesiensuojelu. Hankkeen tavoitteena on lisätä Yläneenjoen ja jokisuun ranta-alueiden viihtyisyyttä ja alueiden virkistyskäyttöarvoa lisätään mm. kiinnittämällä huomiota olemassa olevien melontareittien ja luontopolkujen ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä selvittämällä ja tuomalla esiin Yläneenjoen kalataloudellista arvoa. Hanke luo uusia edellytyksiä luonto- ja matkailuyrittäjille ja vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeessa toteutetaan kyläsuunnitelmissa mainittuja ja yleisötilaisuuksissa esiin nousseita asukkaiden omia ympäristöön, vesiin ja niiden virkistyskäyttöön liittyviä ideoita. Jo tehtyjä vesiensuojelutoimia inventoidaan ja kunnostetaan pienimuotoisesti. Näin hanke voi vaikuttaa myös järven ja jokien vedenlaatuun ja vähentää Yläneenjoesta tulevaa fosforikuormitusta. Hankkeessa tuotetaan Yläneenjokeen ja Pyhäjärveen liittyvää tiedotusmateriaalia ja työvälineitä luontoympäristön hyödyntämiseen sekä kannustetaan asukkaita vaikuttamaan ympäristönsä tilaan. Tavoitteena on lisätä kylien vetovoimaisuutta ja asukkaiden tietoisuutta omasta ympäristöstään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

23640

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

31.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt