Hanke
Kehittämishanke - 145346

RehuDrooni – Kaukokartoitusmenetelmiä rehuntuotannon tueksi

Luonnonvarakeskus

31.12.2020 - 01.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Viime vuosina tapahtunut nopea tekninen kehitys drooni- ja satelliittikaukokartoituksessa on luonut pohjan maatalouden digitalisaatiolle ja täsmämaatalouden käyttöönotolle. Nämä uudet tekniikat tuottavat tietoa peltojen kasvustoista edullisesti ja oikea-aikaisesti. Nurmiviljely on yksi erittäin haastavista maataloustuotannon lajeista, ja sen kestävälle kehittämiselle uusi teknologia mahdollistaa läpimurron. Yksi keskeisistä nurmentuotannon kehittämisen pullonkauloista maatiloilla liittyy sadon määrän arvioinnin vaikeuteen, mikä johtaa tuotantopanosten epäoptimaaliseen kohdentamiseen. Toinen haaste on korjuun optimaalinen ajoittaminen nurmen määrä- ja laatu huomioiden. Työryhmän aikaisempi tutkimus on osoittanut, että nurmentuotannon keskeiset tietotarpeet pystytään mittaamaan edistyneillä droonipohjaisilla kaukokartoitustekniikoilla. Hanke tuottaa tietoa drooniaineistojen käyttömahdollisuuksista maidon- ja naudanlihan tuotantoketjun kehittämisessä, tehostamisessa ja dokumentoinnissa. Hankkeen tavoitteena on: 1) Tehostaa viljelijöiden ja viljelyneuvojien ajankäyttöä ja helpottaa työtä rehuntuotantoon liittyvässä päätöksenteossa uusien digitaalisten työkalujen avulla. 2) Luoda toimintasuositukset karjatilojen droonipalveluiden tuottamiseen ja hankintaan. 3) Tuoda uudenlaisia työkaluja kestävän maataloustuotannon edistämiseen ja ympäristövaikutusten todentamiseen. 4) Perehdyttää maatilayrityksiä, neuvontaorganisaatioita ja muita sidosryhmiä uusien kaukokartoitustekniikoiden hyödyntämiseen. 5) Kerätä ainutlaatuinen ja arvokas kuvantamisaineisto talteen meneillä olevista kenttä- ja maatilakokeista referenssiaineistoksi droonipohjaisten kasvustoanalyysimenetelmien kehitykseen. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Luke ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (FGI). Han­ke liit­tyy Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­maan ja EU:n maa­seu­tu­ra­has­to osa­ra­hoi­ttaa hanketta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

145346

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

01.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt