Hanke
Kehittämishanke - 76255

Rural Future

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

31.10.2018 - 30.10.2021

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Rural Future -koulutushankkeessa kehitetään Pohjois-Karjalan ja Lapin alueiden maaseutuyritysten kannattavuutta sekä vahvistetaan niiden toimintaedellytyksiä hyödyntäen kansainvälistä ja ylimaakunnallista osaamisen- ja tiedonsiirtoa sekä pienryhmäsparrauksia. Hankkeen toiminta ulotetaan soveltuvin osin myös naapurimaakuntien alueelle (Kainuu, Etelä- ja Pohjois-Savo). Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun yrittäjät kuten maatalouden alkutuotannon sekä maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla toimivat pienet ja keskisuuret yritykset sekä metsätalousalan pienyritykset. Hankkeessa luodaan yhteistyöalueiden yrityksille tulevaisuuspolku, joka johtaa elinvoimaisuuden vahvistumiseen sekä lisää mahdollisuuksia yrittää, asua ja viihtyä maaseudulla. Maaseudun liiketoimintaympäristö ja markkinat ovat muuttuneet niin lokaalisti kuin globaalistikin ja maatilojen on osattava uusiutua ja hakea paikkansa muuttuneella maaseudulla. Rural Future tuo kehittämistyöhön merkittävää lisäarvoa kansainvälisen osaamisen ja verkostojen kautta. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia tapoja toimivien arvoverkkojen rakentamiseen niin, että maatilojen elinkelpoisuus aidosti vahvistuu. Hankkeessa rakennetaan myös systemaattinen tapa siirtää ja hyödyntää uusinta tutkimustietoa sekä eri hankkeissa saavutettuja tuloksia yritysten käyttöön sekä myös valtakunnallisesti yhteistyössä korkeakoulujen ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa kohdealueiden. Hankkeessa tuotetaan kansainvälistä viitekehystä hyödyntäen tulevaisuuden tiekartta, joka omalta osaltaan antaa suuntaa myös seuraavalle maaseutuohjelmakau-delle ja vahvistaa toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa omien alueidensa kehittymiseen. Lisäksi pyritään vahvistamaan Suomen asemaa eurooppalaisissa innovaatio- ja osaamisyhteisöissä (EIP).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

76255

Aloituspäivämäärä

31.10.2018

Loppumispäivämäärä

30.10.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka ei kohdistu tietylle toimialalle tai toimijajoukolle (90 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt