Hanke
Kehittämishanke - 271292

Selvitys biohiilisuodattimen ja rankasuodattimien vaikutuksista Renkajärveen laskevien purojen ja ojien vesiin

Renkajärven suojeluyhdistys ry

- 29.11.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Renkajärven Suojeluyhdistys ry on viisitoista vuotta vanha vapaaehtoisuuteen perustuva yhdistys, jonka päämääränä on kehittää Renkajärvi – Renkajoki alueesta ekologisesti kestävä ympäristö, jossa vesien puhtaus, luontaisen kalakannan ja muun eliöstön kehittyminen ja jokiuoman tarjoama vaelluskäyttö yhdistyvät tavalla, joka suojelee luontoa ja mahdollistaa monipuolisen virkistyskäytön. Työskennellessään kohti tätä päämäärää Renkajärven Suojeluyhdistys ry pyrkii selvittämään yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Kestävän kehityksen koulutuksen kanssa biohiili- ja rankasuodatusmenetelmän soveltuvuuden ravinteiden poistamiseen Renkajärveen laskevien purojen ja ojien valumavesistä. Hanke toteutetaan HAMK:n kahtena opinnäytetyönä kahden vuoden aikana niin, että sekä HAMK että Suojeluyhdistys osallistuvat tehtävään valittujen opinnäytetöiden tekijöiden ohjaukseen. Projektissa otetaan molemmilta suodatintyypeiltä talvella, keväällä, kesällä ja syksyllä vesinäytteiden sarjat, jolloin saadaan valumavesien ravinnepitoisuudet eri vuodenaikoina sekä tieto ravinnepitoisuuksien muutoksista vuodenkierron aikana. Suojeluyhdistyksen päämääränä on saada konkreettinen tieto biohiili- ja rankasuodatuksen ravinteiden poistamisen todellisesta tehosta. Yhdistys on viidentoista toimintavuotensa aikana rakennuttanut yhteensä 18 laskeutusallasta tarkoituksenaan poistaa kiintoainesta valumavesistä. Jos ravinteiden poisto todetaan merkittäväksi, yhdistys käyttää saatuja analyysitietoja jo olemassa olevien laskeutusaltaiden muuttamiseksi sekä kiintoaineista että ravinteita poistaviksi ja mahdollistaa näin Renkajärven ja siitä laskevan Renkajoen tilan pysymisen erinomaisena. Järven vedenlaadun säilyminen hyvänä puolestaan mahdollistaa ekologisen ympäristön monimuotoisuuden säilymisen ja parantaa edellytyksiä korkealaatuiselle virkistyskäytölle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

271292

Loppumispäivämäärä

29.11.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt