Hanke
Kehittämishanke - 15437

START UP! Tiimiyrityshanke – Yritteliäät nuoret lähipalveluiden tuottajina maaseudulla

Jyvässeudun 4H-yhdistys ry

01.02.2016 - 02.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

START UP! Tiimiyrityshankkeen tavoitteena on auttaa maaseudun nuoria löytämään mahdolli-suuksia yrityspalveluiden tuottajina omalla kotiseudulla. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Jyväskylän ja Laukaan haja-asutusalueilla asuvat 12-18 vuotiaat nuoret. Hankkeessa tue-taan nuorten yrittäjyyttä ja kehitetään työelämävalmiuksia. Nuorten toiminnan alustana toimivat 4H-tiimiyritykset. Hanke tukee yritystiimien tavoitteellista tiimitoimintaa ja ryhmäprosessia. 4H-järjestön strategian mukaisesti hanke aktivoi nuoria omiin tekoihin lähellä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä maaseutualueen asukkaiden ja yhteisöjen ymmärrystä nuorten yrittäjyy-destä ja kannustaa maaseutuyhteisöjä käyttämään nuorten tuottamia palveluita paikallisesti. Hanketoimintaa toteutetaan tarvekartoituksen perusteella valikoituneilla 4-6 haja-asutusalueella tai maaseutukylällä (tai "kyläyhtymän" alueella). Valikoituneilta alueilta kootaan ryhmä toimin-nasta kiinnostuneita nuoria. Jokainen ryhmä perustaa 4H-tiimiyrityksen ja muodostaa päämää-rän, johon tiimin ja yrityksen toiminta tähtää (esim. suurtapahtuma omalla kylällä, ulkomaan-matka). Tärkeää on, että päämäärä on nuorista itsestään lähtöisin ja heidän yhdessä määrittä-mä. Hanke tarjoaa nuorille ohjausta ja valmennusta päämäärän saavuttamiseksi. Päämäärän saavuttamiseksi yritystiimin on puhallettava yhteen hiileen ja löydettävä yritykselle liiketoimin-tamahdollisuuksia kerätäkseen päämäärän toteuttamiseen tarvittavaa rahaa. Yritys voi esi-merkiksi tuottaa alihankintapalveluita tai tapahtumia alueen yrityksille, maatiloille tai muille yh-teisöille. Hankkeen avulla saatetaan toteutusalueiden nuoret yhteen ja tuetaan heidän ryhmäytymistään ja ryhmäprosessiaan. Hanke tukee nuorten yrittäjyyden ja työelämävalmiuksien kehittymistä sekä auttaa nuoria löytämään mahdollisuuksia yrityspalveluiden tuottajina.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15437

Aloituspäivämäärä

01.02.2016

Loppumispäivämäärä

02.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt