Hanke
Kehittämishanke - 265802

Suometsien puunkorjuun uudet tuulet

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Suometsien puunkorjuun uudet tuulet -hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Oulun seudun metsänhoitoyhdistys ry Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat metsänomistajat sekä suometsien puunkorjuun kanssa työskentelevät toimijat. Hankkeen kesto on 1,5 vuotta. Hankkeessa toteutetaan tiedonvälityksen tueksi suometsien ympärivuotisen puunkorjuun demonstraatiokohteita, joissa käytetään turvemaille soveltuvia hakkuutapoja ja korjuumenetelmiä. Tuotettaville kohteille järjestetään retkeilyjä ja niiden aineistoja hyödynnetään webinaareissa, aiheesta tuotettavissa Gimlet -oppimisalustan kaikille avoimissa ja maksuttomissa tietopaketeissa sekä hankkeen tuottamassa materiaalissa. Hankkeessa esitellään vesistöjen suojakaistojen ja metsätalouden vesiensuojelun huomioimista puunkorjuussa. Esiin nostetaan sertifiointimenetelmien (PEFC ja FSC) suojakaistavaatimukset ja RUSLE eroosiomalliin ja kosteusindeksiin perustuvien suojavyöhykkeiden käyttökohteita ja hyötyjä. Suometsien maaperän hiilipäästöjen hallinnan tueksi kerrotaan vedenkorkeuden säätelystä puuston avulla turvemailla. Tilaisuuksissa esitellään Monimetsähankkeisiin pohjautuvien luonnonhoidon muistilistan ja neuvontatyökalujen käyttöä metsänomistajien ja puunkorjaajien vuoropuhelussa. Metsäkoneenkuljettajille esitellään laadittavaa toimintaohjetta suojakaistoilla toimimisesta sekä sertifiointien määräyksistä säästö- ja lahopuista eri korjuumenetelmissä. Hankkeessa työstetään Gimlet oppimisympäristöön tietopaketteja puunkorjuun suunnittelun tueksi esimerkkikohteiden päätöspuita hakkuutapojen ja puunkorjuun valintaan sekä kunnostusojitus- ja tuhkalannoitustarpeen arviointiin. Tilaisuuksissa ja tiedotuksessa kannustetaan tietopakettien hyödyntämiseen. Toimijoiden käyttöön työstetään vuorovaikutteisesti suometsien puunkorjuun toimintamallia, jolla turvemaiden puunkorjuussa voidaan toimintaa hallita sulanmaan aikaisen puunkorjuun lisäämiseksi ja puunkorjuun kausivaihtelun vähentämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

265802

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt