Hanke
Kehittämishanke - 210255

Suometsiin liittyvän tiedon lisääminen ja osaamisen parantaminen

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Suometsiin liittyvän tiedon lisääminen ja osaamisen parantaminen -projektin tavoite on edistää kestävää, hyväksyttävää ja toteuttamiskelpoista suometsien käyttöä Keski-Suomessa. Tavoitteeseen päästään edistämällä suometsien kasvihuonepäästöjä vähentävää ja hiilinieluja vahvistavaa sekä monimuotoisuutta ja vesiensuojelua tukevaa metsänhoitoa. Edellisiä tukemalla metsiin perustuva yrittäminen ja liiketoimintamahdollisuudet voivat säilyä ja monipuolistua Keski-Suomessa tulevaisuudessakin. Johtoajatuksena on siirtää tietoa ja osaamista turvemaiden kanssa toimivien ammattilaisten ja maanomistajien käyttöön sekä välittää tieto suometsistä kaikille suometsistä kiinnostuneille keskisuomalaisille. Hankkeen toimet: • Laajasti eri osapuolia osallistava keskustelu ja suometsien hoidon kehittäminen asiantuntijakollegion kautta • Suometsien hoidon havaintokohteiden perustaminen ja näihin liittyvän neuvontamateriaalin tuottamien • Neuvonta suometsiä omistaville metsänomistajille ja metsäalan toimijoille Keski-Suomessa • Koneenkuljettajien neuvonta turvemaakohteiden toteutukseen liittyen Uutena merkittävänä turvemaiden käyttöön kohdistuvana vaatimuksena on niiden merkittäväksi luonnehditun hiilitaseen hallinta osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Suometsien hiilitaseeseen vaikuttaa suon puusto ja sen kehitys sekä muu pintakasvillisuus, mutta myös kuivatustilanne. Viimeaikaiset tutkimukset ovat antaneet viitteitä, että on löydettävissä optimaalinen pohjaveden korkeustaso metsäisillä turvemailla, jossa puuston kasvu voidaan turvata, mutta samalla minimoida sekä hiilidioksidi- että metaanipäästöt. Tällainen pohjaveden korkeuden hallinta edellyttää kuitenkin uudenlaisia toimia turvemailla sekä toimenpiteiden suunnittelijoiden ja toteuttajien osaamisen kehittämistä. Erityiseksi ongelmaksi muodostuu pohjavesitason korkeuden todentaminen erityyppisillä soilla, suon eri osissa ja eri sääolosuhteissa. Lisäksi toimenpiteiden, kuten puunkorjuun, vaikutukset tulee tuntea.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

210255

Aloituspäivämäärä

31.12.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt