Hanke
Investointihanke - 291388

Teuronjoen kosteikon rakentaminen Pehkijärven rantaan Tammelassa

Pehkijärvi yhdistys ry

- 27.02.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pehkijärvi yhdistyksen tavoitteena on rakennuttaa Pehkijärveen laskevan Teuronjoen suulle kosteikko, jonka vesipinta-ala on 1,19 ha, kokonaispinta-ala 1,62 ha ja keskisyvyys 1,00 m. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 18.8.2023 vesilain (587/2011) mukaisen luvan kosteikon rakentamiseksi (ESAVI/20693/2022). Pehkijärvi yhdistyksen hallitus on kilpailuttanut hankkeen toteutuksen alkuvuodesta 2024 ja valinnut 1.3. pidetyssä hallituksen kokouksessa urakoitsijaksi Lopen Maa ja Vesirakenne Oy:n. Kosteikon perustamisen tavoitteena on vähentää Pehkijärven valuma-alueperäistä kuormitusta, ojitetuilta soilta tulevien vesien humuspitoisuutta ja erityisesti pidättämällä valumavesistä kiintoainetta, jolloin vedenlaatu paranee pysyvästi koko järvialueella. Kosteikon rakentamisella lisätään myös vesi- ja kahlaajalinnustolle soveltuvien arvokkaiden pesimä-, poikue-, levähdys- ja ravinnonhankintaympäristöjen määrää. Järven länsipäässä sijaitsevan Natura 2000 -alueen, kuten myös koko järvialueen linnuston laji- ja yksilömäärät tulevat lisääntymään soveltuvien elinympäristöjen määrän lisääntyessä ja monipuolistuessa. Erityisesti sorsalinnuille tulee kosteikkoalueelle saarekkeita ja avovettä pesimäpaikoiksi. Lisäksi kosteikon avulla ennallistetaan järveä ja estetään umpeenkasvua jokisuun alueella, joka on aikoinaan ollut avovettä. Rakenteellisesti monipuolisena ympäristönä kosteikko lisää merkittävästi Pehkijärven ranta-alueiden luonnon monimuotoisuutta parantaen mm. kevätkutuisten kalojen elinolosuhteita ja samalla elvyttäen Teuronjoen taimenkantaa. Kosteikon rakentamisella edistetään myös maiseman moni-ilmeisyyttä ja parannetaan alueen virkistyskäyttöarvoa. Järven rannalla ja sen välittömässä läheisyydessä on noin 65–70 kesämökkiä ja vakituista asuntoa. Rakentaminen tukee myös Natura-alueen kunnostustoimenpiteitä, jotka käynnistetään lähiaikoina. Rakentaminen toteutetaan jäätyneiden maanpintojen päältä vuodenvaihteessa 2024-2025. Arvioitu kesto kaksi kuukautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

291388

Loppumispäivämäärä

27.02.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset luonnonvarainvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO5

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt