Hanke
Kehittämishanke - 213730

Turismutveckling i Österbotten – en plattform för kunskapsdelning och utveckling av en vägkarta mot uppställda mål

Svenska Handelshögskolan

31.12.2022 - 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Projektet har som mål att utveckla en mötesarena för centrala turismaktörer i Österbotten och en vägkarta för turismutveckling

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

213730

Aloituspäivämäärä

31.12.2022

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Pohjanmaan matkailun tiekartta 2030

Tausta

Pohjanmaan maakunnassa on vielä hyödyntämätöntä matkailupotentiaalia.

Me haluamme, että Pohjanmaa on kukoistava matkailualue saaristoineen ja maaseutuineen, joka houkuttelee sekä kotimaisia että ulkomaisia matkailijoita. Jotta tämä onnistuisi, meidän pitää tehdä entistä enemmän yhteistyötä.

Tällä projektilla halutaan edistää yhteistyötä, verkostoitumista ja yhteisen vision löytymistä maakunnassa.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on laatia tiekartta Pohjanmaan maakunnan matkailun kehittämiseen. Tiekartan tehtävänä on viedä maakunnan matkailukehitystä samaan suuntaan kohti yhteistä visiota ja toimia työkaluna julkisen rahoituksen ohjaamisessa matkailun hankkeisiin.

Toinen tärkeä tavoite on luoda matkailutoimijoiden keskusteluareena, jossa yritykset, kehittäjät ja muut sidosryhmät istuvat alas matkailuteeman ympärille. Foorumissa verkostoidutaan, keskustellaan ajankohtaisista teemoista ja viedään maakunnan matkailukehitystä eteenpäin.

Toimenpiteet

Hankenin markkinoinnin laitos on projektinomistaja, joka työstää tiekartan ja järjestää keskustelufoorumit. Maakunnan matkailuyritykset, visit-organisaatiot ja muut organisaatiot kutsutaan mukaan projektin toimenpiteisiin kyselyiden, haastatteluiden, keskusteluareenan ja workshoppien kautta.

Projektin tiedot

Projekti toteutetaan Pohjanmaan maakunnan alueella sisältäen rannikon kunnat Luodosta Kristiinankaupunkiin sekä sisämaan kunnat Pedersören ja Laihian. Projektin kesto on 1.2.2023-28.2.2024 ja budjetti 119 800 €.

Svenska handelshögskolan on saanut rahoituksen hankkeelle Ely-keskuksesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

 

Yhteystiedot

Annika Pollari, projektipäällikkö

Svenska handelshögskolan

annika.pollari@hanken.fi

Tel. 050 564 3274

 

Peter Björk, projektivastaava

Svenska handelshögskolan

peter.bjork@hanken.fi

_ _ _

Österbottens turismvägkarta 2030

Bakgrund

Det finns fortfarande outnyttjad turismpotential i landskapet Österbotten.

Vi vill att Österbotten skall vara ett blomstrande turistområde med en skärgård och landsbygd som lockar såväl inhemska som utländska turister. För att detta skall lyckas behöver vi samarbeta ännu mera.

Med detta projekt vill vi främja samarbete, nätverkande och att hitta en gemensam vision i landskapet.

Mål

Målet med projektet är att utarbeta en vägkarta för utvecklingen av turismen i landskapet Österbotten. Vägkartans uppgift är att föra turismutvecklingen i landskapet framåt mot en gemensam vision och vara ett verktyg för att styra offentliga medel till turistprojekt.

Ett annat viktigt mål är att skapa en diskussionsarena för turistaktörer, där företag, utvecklare och andra intressenter slår sig ner kring turismtemat. I forumet kan man nätverka, diskutera aktuella ämnen och främja turismutvecklingen i landskapet.

Åtgärder

Hankens institution för marknadsföring är projektägare som arbetar med vägkartan och organiserar diskussionsforum. Landskapets turistföretag, visitorganisationer och andra organisationer bjuds in att delta i projektets åtgärder genom enkäter, intervjuer, diskussionsarenor och workshops.

Projektinformation

Projektet genomförs i Österbotten, inklusive kustkommunerna från Luoto till Kristiinakaupunki och inlandskommunerna Pedersöre och Laihela. Projektets tidsplan är 1 februari 2023-28 februari 2024 och budgeten är 119 800 €.

Svenska handelshögskolan har fått finansiering för projektet från ELY-centret från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygden.

 

Kontaktuppgifter

Annika Pollari, projektchef

Svenska handelshögskolan

annika.pollari@hanken.fi

Tel. 050 564 3274

 

Peter Björk, projektansvarig

Svenska handelshögskolan

peter.bjork@hanken.fi

_ _ _

Ostrobothnia Tourism Roadmap 2030

Background

There is still unexploited tourism potential in the province of Ostrobothnia.

We want Ostrobothnia to be a thriving tourist area with its archipelago and countryside, which attracts both domestic and foreign tourists. For this to be successful, we need to cooperate even more.

With this project, we want to promote cooperation, networking and finding a common vision in the province.

Objectives

The aim of the project is to prepare a roadmap for the development of tourism in the province of Ostrobothnia. The task of the road map is to move the province’s tourism development in the same direction towards a common vision and act as a tool in directing public funding to tourism projects.

The second important goal is to create a discussion arena for tourism actors, where companies, developers, and other stakeholders sit down around the tourism theme. In the forum, you can network, discuss current topics, and advance the tourism development of the province.

Measures

Hanken’s marketing department is the project owner, which works on the roadmap and organizes discussion forums. The province’s tourism companies, visit organizations, and other organizations are invited to participate in the project’s measures through surveys, interviews, discussion arenas, and workshops.

Project information

The project is implemented in the Ostrobothnia region, including the coastal municipalities from Luoto to Kristiinankaupunki and the inland municipalities of Pedersöre and Laihia.

The duration of the project is 1 February 2023-28 February 2024 and the budget is €119,800.

Hanken school of economics has received funding for the project from the Ely center from the European Agricultural Fund for Rural Development: Europe invests in rural areas.

Contact details:

Annika Pollari, project manager

Svenska handelshögskolan

annika.pollari@hanken.fi

Tel. 050 564 3274

Hankkeen yhteyshenkilöt