Hanke
Kehittämishanke - 157432

Turvallisuutta Kainuun maaseudulle -hanke

3341620-5 Nimeä ei saatavissa

28.02.2021 - 29.04.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Yleishyödyllisen Turvallisuutta Kainuun maaseudulle -hankkeen tavoitteena on muodostaa Kainuun maakunnan alueelle maaseudun alueellisia vapaaehtoisia pelastusryhmiä, jotka omalla toiminnallaan edistävät maaseudun yleistä turvallisuutta ja toimivat tarvittaessa pelastustoimen tai jonkun muun toimivaltaisen viranomaisen tai kunnan tukena poikkeavissa tilanteissa. Poikkeavista tilanteista voidaan mainita esim. luonnon ääri-ilmiöt, kuten laaja-alaiset myrskyt tai voimakkaiden ukkosten aiheuttamat maastopalot, jotka tapahtuvat maaseudulla kaukana kuntien keskustaajamista. Laajojen myrskyjen osalta voidaan vielä erikseen mainita, että usein myrskyn seurauksena muodostuu myös sähkönjakeluhäiriöitä, jotka voivat merkittävällä tavalla vaikuttaa maaseudulla asuvien ihmisten arkeen jopa useiden päivien ajan. Tämän hankkeen myötävaikutuksella pyritään lisäämään maaseudun asukkaiden kokonaisymmärrystä oman toimintaympäristön turvallisuustekijöistä (ennaltaehkäiseminen) sekä lisäämään maaseudun asukkaiden omaa toimintakykyä häiriö- tai onnettomuustilanteessa ja niissä tarvittavien ensitoimenpiteiden toteuttamisessa (ensitoimenpiteiden suorituskyky). Hankkeen taustalla on Pohjois-Karjalassa havaitut hyvät kokemukset maaseudun asukkaiden omatoimisen varautumisen edistämisestä ja aktivoittamisesta siten, että maaseudun asukkaat sitoutuvat omatoimisesti ja yhteisvastuullisesti edistämään oman toimintaympäristönsä yleistä turvallisuutta ja toimimaan tarvittaessa myös pelastusviranomaisen apuna. Turvallisuutta Kainuun maaseudulle -hankkeessa muodostetaan palvelukonseptikokonaisuus maaseudun asukkaiden ja pelastusryhmien toiminnan aktivointiin ja toiminnan käynnistämiseen sekä jatkuvuuteen ja ylläpitämiseen. Palvelukonseptikokonaisuus sisältää hankkeeseen osallistuvien toimijatahojen toimesta toteutettavia teemakohtaisia luentoja, kädentaitojen kouluttamista sekä viestintää digitaalisia palveluja hyödyntäen Kainuun maakunnan alueen paikalliset olosuhteet huomioiden.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

157432

Aloituspäivämäärä

28.02.2021

Loppumispäivämäärä

29.04.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt