Hanke
Kehittämishanke - 29725

Uusiutuvasta energiasta elinvoimaa Luumäen kuntaan

Luumäen kunta

08.07.2016 - 24.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke hyödyttää välillisesti ja suoraan Luumäen kuntaa, mutta myös muita Etelä-Karjalan maaseutukuntia. Välilliset hyödyt näkyvät uusiutuvan energian tuotantoon ja hyödyntämiseen kohdistuvan yritystoiminnan kehittymisenä ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävinä ratkaisuina ja energiatehokkuuden kasvamisena tuotantolaitoksissa. Välittömiä hyötyjä kunnan kannalta ovat öljyriippuvuuden vähentyminen, kunnalle saatava imagohyöty ja energiatehokkuuden sekä energiaomavaraisuuden kasvattaminen kunnan omissa kiinteistöissä. Kunnassa on olemassa olevia uusiutuvan energian lähteitä, joiden kaupallinen tai muu hyödyntäminen on alkuvaiheissaan. Näitä ovat kunnan alueelta saatava hake, kunnan alueella sijaitseva pellettilaitos, kunnassa sijaitsevan vesilasitehtaan hukkalämpö, laajamittainen aurinkoenergian hyödyntäminen sekä biokaasun tuotanto maatalouden ja yhdyskuntien lietteistä sekä muusta orgaanisesta massasta jopa maakunnan tasolla. Luumäen kunnalla, kuten muillakin maakunnan kunnilla, on tarve kehittää uusiutuvaan energiaan perustuvia ratkaisuja taajama-alueiden ja yritystoiminnan energiahuoltoon, mutta koska kunnassa halutaan turvata kannattavan alkutuotannon säilyminen, selvitetään myös maatilojen tarpeisiin soveltuvia energiaratkaisuja tilojen kannattavuuden parantamiseksi sekä öljyriippuvuuden vähentämiseksi. Lisäksi selvitetään maakunnan tasolla lietemäisten materiaalien ja muun esim. maataloudessa syntyvän orgaanisen materiaalin hyötykäyttöä biokaasun tuotannossa. Aiemmin asiaa on selvitetty Parikkalan kunnassa, jossa ongelmaksi muodostui riittävän kannattavuuden saavuttaminen. Tässä projektissa tavoitteena on selvittää, millä reunaehdoilla biokaasun tuotanto voitaisiin toteuttaa maakunnan tasoisena hankkeena, jolloin myös Parikkalan toiminnan kannattavuutta voidaan tarkastella uudelleen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29725

Aloituspäivämäärä

08.07.2016

Loppumispäivämäärä

24.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt