Hanke
Kehittämishanke - 112188

Verkostoitumalla marjasektori nousuun

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

31.12.2019 - 01.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pohjois-Savo on valtakunnallisesti vahvaa marjantuotantoaluetta. Toimialan kehittämiseksi tarvitaan uutta ja tehokkaampaa alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Tarvitsemme kotimaista marja- ja markkinatutkimusta, koetoimintaa, koulutusta, neuvontaa, markkinointia sekä edunvalvontaa. Kaikki toiminta tähtää yhteiseen päämäärään eli parantamaan viljelijän toimintaedellytyksiä kotimaisen marjan tuottamiseksi. Erilaisten näkemysten ja osaamisen yhteensovittamiseksi Verkostoitumalla marjasektori nousuun (VIN) -hankkeessa perustetaan marja-alan toimijoista koostuva ydinryhmä. Sen toiminnassa on alkuvaiheessa mukana ulkopuolinen valmentaja, jonka johdolla ydinryhmä luo yhteisen tulevaisuuteen suuntautuvan strategian, johon kaikki toimijat voivat sitoutua. Tavoitteena on luoda joustava ja avoin verkosto, joka jatkossa toimii valtakunnallisena marjantuotannon osaamiskeskittymänä. VIN -hanke etenee kuuden toimenpidekokonaisuuden kautta. Kunkin kokonaisuuden valmisteluun nimetään asiantuntijapooli, joka koostuu kyseisen kokonaisuuden asiantuntijoista ja avainhenkilöistä. Se kokoaa kunkin kokonaisuuden nykytila-analyysin, jonka pohjalta yhdessä ydinryhmän kanssa suunnitellaan ja toteutetaan jatkotoimenpiteitä. Hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan laadullisin ja määrällisin mittarein. Tavoitteena on, että kunkin verkoston jäsenen toimintaedellytykset säilyvät tai paranevat ja että niukkenevia resursseja saadaan tehokkaammin ohjattua marja-alan kehittämiseen. Hanke toteutetaan Pohjois-Savon maakunnan alueella, mutta yhteistyötä ja tiedonhankintaa tehdään valtakunnallisesti tai kansainvälisesti. Ensisijaisena kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat marjasektorin eri organisaatioiden toimijat ja välillistä kohderyhmää ovat marjanviljelijät sekä marja-alan sidosryhmät. Verkostoitumalla marjasektori nousuun -hankkeen hakijana ja toteuttajana toimii Kehitysyhtiö SavoGrow Oy yhdessä Itä-Suomen yliopiston (Ympäristö- ja biotieteiden laitos) ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

112188

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

01.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt