Hanke
Kehittämishanke - 156332

Yksityistiet kuntoon Pohjois-Karjalassa – TIEKU

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.09.2021 - 30.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on yksityistiestön kehittäminen ja sen palvelutason nostaminen vastaamaan metsätalouden kuljetusten ja muun maaseudun liikennöinnin tarpeita Pohjois-Karjalan maakunnassa. Yksityistiestön parantaminen on välttämätöntä, jotta säilytetään elinkeinojen toimintaedellytykset haja-asutusalueella sekä maaseutu asuttuna. Metsätiestön ja muun yksityistieverkoston perusparannustyömäärät ovat olleet jyrkässä laskussa Pohjois-Karjalassa. Samalla tiestöltä odotetaan tulevaisuudessa parempaa palvelukykyä vastaamaan biotalouden kasvaviin tarpeisiin ja kuljetussuoritteisiin. Ilmastonmuutoksen seurauksena tiestön hyvän kunnon merkitys korostuu. Yksityistielainsäädäntö uudistui 1.1.2019, mikä aiheuttaa mittavan koulutustarpeen. Hankkeen tavoitteina on lisätä (1) yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparannusta (2) sähköisten tietietojen ja palvelujen avulla alan yrittäjyyttä ja (3) osaamista ympäristö- ja luonnonsuojelunäkökohtien huomioon ottamiseksi. Toteutetaan seuraavia toimenpiteitä: a) Tiekuntien aktivoiminen ja avustaminen neuvonnan keinoin. b) Kuntakohtaiset yksityistiepäivät eli info- ja koulutustilaisuudet tiekunnille ja alan toimijoille. c) Webinaari-koulutustilaisuudet tiekunnille ja alan toimijoille. d) Uusien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen yhdessä valtakunnallisten toimijoiden kanssa. e) Tietopalvelu tiekunnista ja palvelun tarjoajista. Tiestön kunnossapidon ja perusparannuksen työllisyysvaikutukset kohdistuvat suoraan maaseudulle. Epäsuorat vaikutukset ulottuvat koko biotalouden arvoketjuun. Kehitettävät sähköiset palvelut helpottavat tiekuntien ja urakoitsijoiden kohtaamista sekä helpottavat teiden hoitoa ja mahdollistavat palvelumarkkinoiden kasvun. Tiestön hyvä kunto parantaa myös muiden maaseutuelinkeinojen kuljetusmahdollisuuksia sekä maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja lisää monipaikkaisen asumisen ja työn mahdollisuuksia. Yhteistyötahot: POKELY, Metsätoimijat, Suomen Tieyhdistys, MML, PK:n kunnat, PKS, PK Maak.liitto

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

156332

Aloituspäivämäärä

01.09.2021

Loppumispäivämäärä

30.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt