Tietokortti
01.07.2024

Maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentäminen: Viljelijäopas

Viljelijöille suunnatusta oppaasta saat vinkkejä tilan ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi sekä tietoa taloudellisista kannustimista. Ammoniakkia vapautuu pääasiassa tuotantoeläinten lannasta. Tehokkaimmin ammoniakkipäästöjä vähennetään lannan varastoinnin ja levityksen keinoin.

Hyvä ilmanlaatu on tärkeää ihmisten ja eläinten terveyden ja viihtyvyyden sekä luonnon hyvinvoinnin kannalta. Ammoniakkipäästöt aiheuttavat rehevöitymistä ja hajuhaittoja. Ammoniakki myös osallistuu ns. sekundääristen pienhiukkasten muodostumiseen ilmakehässä. Pienhiukkasilla on monia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Ammoniakista muodostuu myös dityppioksidia eli ilokaasua, joka on voimakas kasvihuonekaasu.

Suomi on sitoutunut parantamaan ilmanlaatua vähentämällä ilmakehään joutuvia päästöjä. Pääosa Suomen ammoniakkipäästöistä tulee maataloudesta, joten maataloustoimijat pystyvät merkittävästi vaikuttamaan ammoniakkipäästöihin ja sitä kautta ilmanlaatuun.

Viljelijäoppaan alussa luodaan lyhyt katsaus sekä ilmanlaatuun että ilmastonmuutokseen vaikuttaviin päästöihin. Sen jälkeen käydään läpi toimia, joilla maatilan on mahdollista vähentää ammoniakkipäästöjä. Tehokkaimmin ammoniakkipäästöjä vähennetään lannan varastoinnin ja levityksen keinoin. Lisäksi päästöihin voi vaikuttaa mm. eläinten ruokintaa muuttamalla. Lisäksi oppaassa esitellään käytössä olevia kannustimia päästövähennysten saavuttamiseksi.

Opas tarjoaa apua maatiloille, jotka pohtivat itselleen parhaiten sopivia mahdollisuuksia ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi.

Kielet

Suomi

Tyyppi

Hankkeen tuloksia

Alueet

Koko Suomi

Kohderyhmä

Maatilayrittäjät
Muut maaseudun yrittäjät
Puutarhayrittäjät

Kokonaisuus

EU:n maaseuturahoitus, muut toimenpiteet