Rådgivning, ny information och utbildning

Företagarnas partner finns inom rådgivning, forskning och utbildning. Var och en av dem producerar olika tjänster och innehåll för att hjälpa företagare. Här kan du läsa mer om dem.

Hur skaffar jag information, erfarenhet och kompetens?

Jordbruksrådgivning

Varje finländsk gårdsbruksenhet kan få rådgivning för 10 000 euro 2023–2027. EU:s landsbygdsfond ersätter 75 euro/timme för rådgivningsbesöket. Om rådgivningen kostar mer än det kommer rådgivaren överens om priset med jordbrukaren. Jordbrukaren betalar den andel för rådgivningen som eventuellt överstiger 75 euro/timme och andelen för mervärdesskatten.

Stödja välbefinnande

Mer information om jordbruks- och trädgårdsforetagares välbefinnande från länken nedan.

Utbildning

Examensutbildning ger grundläggande färdigheter för branschen. I Finland finns nästan 30 läroanstalter för yrkesutbildning inom lantbruksbranschen. Du kan studera till agronom vid sju yrkeshögskolor. Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet representerar den högsta utbildningsnivån för jordbruket.

Forskning, ny kunskap och bästa praxis

Forskning

Finsk jordbruksforskning betjänar finska förhållanden. Vi är världens nordligaste jordbruksland, med stor inre variation mellan odlingszonerna. Forskning producerar information som hjälper företagare, främjar rådgivning och utbildning samt stöder det politiska beslutsfattandet.

Ny information

Vet du var du kan söka ny information? Här samlar vi olika informationskällor, kom och bli överraskad!

Bästa praxis

Finland har stark produktionsexpertis inom primärproduktion. Därmed har vi gott om bästa praxis och verksamhetsmodeller att främja, som också hjälper dig att utvecklas i arbetet. Kvalitetshandböcker stöder företagare inom olika produktionsriktningar i att upprätthålla en god nivå på det egna arbetet.