Företagsledning

På gårdar och trädgårdar fattas varje dag beslut som borde bidra till att uppnå företagets mål. En vägkarta för ledning av jordbruksföretag fram till år 2030 har nyss publicerats.

Företagsledningen vägkarta

Kunskapsplattform-Ekonomilaboratoriet

Denna kunskap som är samlad här riktar sig till dig som vill utveckla ditt (lantbruks)företag genom att få en djupare förståelse för ekonomi i stort. I denna guide eller plattform behandlas grunderna i företagsekonomi och samhällsekonomi. Guiden är baserad på källor som finns angivna längst ner.

Kunskapsplattform-Ekonomilaboratoriet

Att leda ett företag

Företagsekonomi

Efter att vi vet de grundläggande verksamhetsförutsättningarna för företagsverksamhet i samhällsekonomi kan man dyka in i det som sker inom företaget. Längst ner finns också några exempelkalkyler som man fritt får använda.

Samhällsekonomi

Före man startar ett företag är det bra att veta vad företagets roll i samhället är och vilka yttre faktorer som påverkar företaget. Samhällsekonomi är läran om hur olika aktörer i samhället samverkar på ett ekonomiskt plan.

Ekonomilaboratoriets Webbinarier 2020 – 2022

Här finns samlat de flesta av de webbinarier som spelats in under Ekonomilaboratoriets projekttid. DISCLAIMER! Kom ihåg att marknader och andra omständigheter kan ha ändrat sedan webbinarierna spelades in.

Personalledning

Inom trädgårdsproduktionen är personalledning ofta mer bekant eftersom verksamheten till sin natur är annorlunda än övrig primärproduktion. Stora trädgårdsföretag och växthus sysselsätter ett stort antal anställda från många olika kulturer. I övrig primärproduktion består arbetskraften till stor del av företagare och deras familjer.

Marknadsföring

Olika företag har olika strategier för att sälja produkter. Kontraktsproduktion är det vanligaste sättet att sälja sina produkter, medan andra företag har valt att sälja direkt till konsumenter eller samarbeta med dagligvaruhandeln.

Framsyn

Då verksamhetsmiljön förändras blir förutsägelse allt viktigare och en del av den dagliga verksamheten. Du kan få insikter om framtida trender från en mängd olika källor och använda dem för att samla in information för att leda ditt eget företags verksamhet.

Lär dig företagsekonomiska termer

Om du undrar vad gårdsekonomins nyckeltal är eller hur man beräknar nettoresultatet på en gård så hittar du svaret här.

Beräkning och tolkning av nyckeltal

Handboken hjälper mjölkföretag med företagsledningen och att göra en övergripande strategi

En ny handbok om övergripande företagsledning för mjölkföretag som har utarbetats av experter vid Seinäjoki yrkeshögskola och avdelningen för ekonomi vid Helsingfors universitet i samarbete med mjölkgårdsföretagare. Handboken och medföljande arbetsbok hjälper mjölkgårdsföretagare att anamma ett övergripande ledarskap.

Handbok och arbetsbok