Företagsledning

På gårdar och trädgårdar fattas varje dag beslut som borde bidra till att uppnå företagets mål. En vägkarta för ledning av jordbruksföretag fram till år 2030 har nyss publicerats.

Företagsledningen vägkarta

Att leda ett företag

Planering av gårdens verksamhet

Vid planeringen av gårdens verksamhet måste du ta hänsyn till de långsiktiga målen och dela upp dem i kortsiktiga mål samt vardagliga aktiviteter i den vardagliga verksamheten. På detta sätt tar man ett litet steg mot målen varje dag. Läs mer om hur du planerar ditt företags affärsmodell.

Riskhantering

Riskerna i lantbruks- och trädgårdsnäringen består av exempelvis marknads-, väder-, person- och egendomsrisker. Regelbunden bedömning av dessa och riskberedskap gör det möjligt att minimera skadorna om riskerna blir verklighet. Det kan vara svårt att förbereda sig för alla risker, såsom plötsliga förändringar på marknaden. Men ett flexibelt företag kan gardera sig bättre mot dem.

Upphandling

Förvärv av jordbruks- och trädgårdsnäringens produktionsfaktorer spelar en viktig roll i att bygga upp ekonomisk jämvikt vid primärproduktionsföretag. Schemaläggning av upphandlingar, gemensam upphandling, konkurrensutsättning och jämförandet av olika alternativ är sätt att hantera upphandlingskostnader. För närvarande är marknadsläget för produktionsfaktorer exceptionellt och upphandling mer utmanande än tidigare. Att granska alternativen blir fortfarande allt viktigare.

Lär dig företagsekonomiska termer

Om du undrar vad gårdsekonomins nyckeltal är eller hur man beräknar nettoresultatet på en gård så hittar du svaret här.

Beräkning och tolkning av nyckeltal

Personalledning

Inom trädgårdsproduktionen är personalledning ofta mer bekant eftersom verksamheten till sin natur är annorlunda än övrig primärproduktion. Stora trädgårdsföretag och växthus sysselsätter ett stort antal anställda från många olika kulturer. I övrig primärproduktion består arbetskraften till stor del av företagare och deras familjer.

Marknadsföring

Olika företag har olika strategier för att sälja produkter. Kontraktsproduktion är det vanligaste sättet att sälja sina produkter, medan andra företag har valt att sälja direkt till konsumenter eller samarbeta med dagligvaruhandeln.

Framsyn

Då verksamhetsmiljön förändras blir förutsägelse allt viktigare och en del av den dagliga verksamheten. Du kan få insikter om framtida trender från en mängd olika källor och använda dem för att samla in information för att leda ditt eget företags verksamhet.

Handboken hjälper mjölkföretag med företagsledningen och att göra en övergripande strategi

En ny handbok om övergripande företagsledning för mjölkföretag som har utarbetats av experter vid Seinäjoki yrkeshögskola och avdelningen för ekonomi vid Helsingfors universitet i samarbete med mjölkgårdsföretagare. Handboken och medföljande arbetsbok hjälper mjölkgårdsföretagare att anamma ett övergripande ledarskap.

Handbok och arbetsbok