Förbättra arbetshälsan

Information om arbetshälsa, företagshälsovård och arbetssäkerhet. En god hälsa utgör grunden för företagarens arbetshälsa och arbetsförmåga. Ur både företagarens och personalens perspektiv inverkar arbetshälsan på såväl företagets konkurrenskraft som kundnöjdheten, sjukfrånvaron och olycksfallen.

Arbetshälsa och arbetsförmåga är en förutsättning för all verksamhet

Arbetshälsa är en övergripande upplevelse av hur en person mår i sitt arbete. För företagare är arbetshälsan summan av många faktorer som hänför sig till hela livssituationen. När arbetshälsan är i balans ökar produktiviteten och engagemanget i arbetet. Arbetshälsa är inte ett permanent tillstånd, utan förändras i förhållande till variationerna i belastningen och resurserna i arbetet.

Arbetsförmåga består av individens funktionsförutsättningar när det gäller resurser och arbetsrelaterade krav. Företagare med god arbetsförmåga orkar också satsa på sina anställdas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutets modell Arbetsförmågehuset beskriver vad helheten arbetsförmåga består av. Arbetsförmågehuset har fyra våningar, varav de tre nedersta beskriver individens personliga resurser (kompetens, hälsa, motivation) och den fjärde våningen arbetsförhållandena, ledarskapet och själva arbetet. Alla våningar är viktiga och behöver utvecklas kontinuerligt för du ska bibehålla arbetsförmågan under hela arbetslivet. Också familjen, den närmaste kretsen och verksamhetsbetingelserna runt omkring har en relevant inverkan på arbetsförmågan.

Testa bondens arbetsförmåga

LPA har publicerat indikatorn Testa bondens arbetsförmåga som gör det möjligt att testa den egna arbetsförmågan i förhållande till kraven i arbetet. Dessutom ger testet feedback om nivån på den egna arbetsförmågan i förhållande till andra lantbruksföretagare. Du kan göra testet via länken nedan.

Testa arbetsförmågan

Företagshälsovården som samarbetspartner

Företagshälsovården har till uppgift att stödja upprätthållandet av företagarens och personalens arbetsförmåga och ork samt arbetssäkerheten. Företagshälsovårdens multidisciplinära team kan bestå av en företagshälsovårdare som ansvarar för samordningen av företagshälsovården, en företagsläkare som fungerar som medicinsk expert, en företagsfysioterapeut som ansvarar för bland annat främjande av arbetsergonomin med beaktande av arbetsmiljön och -verktygen samt en företagspsykolog som stöder förutsättningarna för arbetstagarnas och arbetsplatsens sociala funktionsförmåga och för faktorer som hänför sig till innehållet i arbetet. Det är frivilligt för företagararen och på företagarens ansvar att sörja för företagshälsovård för sig själv. Men som arbetsgivare har företagaren en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla förebyggande företagshälsovård för sina anställda. Företagshälsovården är i bästa fall en samarbetspartner som stöder företagarens behov och önskemål och därigenom förbättrar orken i arbetet i alla skeden av arbetslivet.

Företagshälsovård som hjälp och stöd för företagaren

Mer information om företagshälsovårdens betydelse för företagaren.

Tips från LPA

På LPA:s webbplats finns information om innehållet i och tillhandahållande av företagshälsovård för lantbruksföretagare samt om en avgiftsfri företagshälsovårdsapplikation.

Tips från FPA

På FPA:s webbplats finns information om ansökan om ersättning för företagares företagshälsovård samt om ersättningarnas maximibelopp.

Tips från Arbetshälsoinstitutet

På Arbetshälsoinstitutets webbplats finns mer information om innehållet i företagshälsovårdstjänsterna, skyddsanvisningar för lantgårdar samt en enkät för självutvärdering av arbetet och hälsan.

Arbetshälsoinstitutets informationspaket

I guiden Työterveyspalvelujen ostajan opas maatalousyrittäjälle finns information om företagarens och arbetsgivarens ansvar, köp av företagshälsovårdstjänster och tjänsternas innehåll samt om hur kostnader uppstår och om ersättningar.

Arbetssäkerhet är allas ansvar

Det är allas gemensamma sak på arbetsplatsen att värna om en arbetssäkerhetskultur. Arbetssäkerhet är en grundförutsättning för arbetshälsa och ett centralt delområde är att förebygga olyckor. Säkerhet i arbetsmiljön, maskiner och utrustning som är i gott skick och människors beteende inverkar på arbetssäkerheten. När det gäller arbetssäkerheten inom lantbruket bör särskild uppmärksamhet fästas vid identifiering av risker och riskbedömning, olycksrisker, introduktion och handledning i arbetet samt korrekt användning av personlig skyddsutrustning.

Sörj för arbetssäkerheten!

Arbetarskyddscentralens instruktioner

På Arbetarskyddscentralens webbplats finns mer information om faktorer som påverkar arbetssäkerheten inom lantbruket.

Trädgårdsförbundets projekt HEP

Inom projektet HEP för främjande av personalförvaltning på trädgårdar har material utarbetats på flera språk om bland annat rekrytering, introduktion och arbetsvillkor.

LPA:s Arbetssäkerhetsrådgivare

LPA:s Arbetssäkerhetsrådgivare kan ge tips om till exempel arbetsmetoder som förbättrar säkerheten, hjälpmedel som underlättar arbetet eller personlig skyddsutrustning på lantgårdar.

Använd personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning inkluderar skor, skyddskläder, andningsskydd och huvudskydd. Korrekt använd personlig skyddsutrustning minskar exponeringen för risker och skaderisken i arbetet. På Arbetshälsoinstitutets verksamhetsställe i Kuopio finns möjlighet att prova skyddsutrustning vid Centralenheten för lantbruksföretagares företagshälsovård (Mytky), mer information via länken nedan.

Se till att det finns beredskap för första hjälpen!

Appen 112 Suomi

Gör en säkerhetsgärning och ladda senast nu ned appen 112 Suomi i din appbutik!

Beredskap för första hjälpen inom lantbruket och trädgårdsodlingen

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att se till att tillräcklig beredskap för första hjälpen ordnas på arbetsplatsen. Detta innebär att det med hänsyn till omständigheterna finns tillräckligt många personer med första hjälpen-kunskaper på arbetsplatsen, tillräckligt med första hjälpen-utrustning samt anvisningar för nöd- och olyckssituationer. Källa: Röda Korset Första hjälpen.

Aktuellt om företagarens arbetshälsa