Nyhet
08.11.2023

Ansökan öppen för EIP-projekten – nu efterlyses djärva idéer och nya uppfinningar för jord- och skogsbrukets primärproduktion

Ansökan öppen för EIP-projekten – nu efterlyses djärva idéer och nya uppfinningar för jord- och skogsbrukets primärproduktion

Ansökan har inletts för projekt inom det europeiska innovationspartnerskapet. EIP-gruppernas (European Innovation Partnership) mål är att lösa något problem som upptäckts inom primärproduktionen och utveckla en ny produkt eller ett nytt tillvägagångssätt för att lösa problemet. Lösningen som utvecklas inom innovationsprojektet grundar sig på gårdarnas behov och den förnyar eller främjar jord- och skogsbruket eller bioekonomin.

”Lösningarna utvecklas för gårdarnas verkliga behov och för att svara på identifierade problem, det vill säga kopplingen till praktiken är stark. Syftet är att förbättra jordbrukets och den övriga primärproduktionens produktivitet, effektivitet och hållbarhet”, säger Kaisa Tolonen vid NTM-centralen i Tavastland.

Projektet genomförs som samarbete inom EIP-gruppen, dvs. landsbygdens innovationsgrupp. EIP-gruppen är en samarbetsgrupp för jord- och skogsbrukets primärproduktions produktivitet och hållbarhet eller utvecklingen av dessa värdekedjor. Gruppen ökar innovation och kunskapsutbyte.

”EIP-projektens kärna är samarbete mellan olika parter för att skapa innovationer inom jord- och skogsbruket. Tanken är att sammanföra både primärproduktionsföretagens praktiska kompetens på fältet och kompetensen hos experter och organisationer som är viktiga med tanke på det problem som ska lösas eller den innovation som ska utvecklas, såsom forskare, rådgivare och föreningar. ”Syftet är att få olika perspektiv, samla olika aktörer för att hitta gemensamma lösningar och gemensamt ta i bruk de innovationer som skapats.”, konstaterar Lassi Hurskainen och Kaisa Tolonen vid NTM-centralen i Tavastland.

Stöd för ett innovationsprojekt kan beviljas offentligrättsliga samfund eller privaträttsliga samfund, såsom små och medelstora företag, forskningsenheter, utvecklingsorganisationer, stiftelser, läroanstalter, kommuner eller föreningar. Innovationsprojektet kan vara regionalt, interregionalt, nationellt eller internationellt. Projektet kan genomföras var som helst i Fastlandsfinland.

– Ett regionalt EIP-projekt genomförs inom en NTM-centrals område
– Ett interregionalt genomförs inom minst två NTM-centralers område
– Ett riksomfattande EIP-projekt har deltagare från minst tre NTM-centralers områden

EIP-projekten som genomförs regionalt ansöker man om hos den lokala NTM-centralen, som också ger råd i projektansökan. Riksomfattande EIP-projekt ansöker man om hos NTM-centralen i Tavastland.

”Tidigare har man till exempel understött utvecklingen av en jordgubbsplockningsmaskin baserad på robotteknik som svar på osäkerheten gällande tillgången till plockare, samt identifieringen av flyghavre och andra ogräs genom minihelikopterbilder. Det finns många goda exempel”, konstaterar Tolonen.

Stöd för innovationsprojekt kan beviljas till högst 100 %. Stödnivån bestäms bl.a. utifrån hur väl projektresultaten kan spridas eller utnyttjas. Stödet kan uppgå till högst en halv miljon euro. Stödet kan användas till exempel för kostnader i anslutning till beredning och genomförande av projektet, så som beredningsstöd, utveckling av beredskapen, utbildning och nätverkande eller genomförande av godkända åtgärder. För de sökande ordnas ett informationstillfälle 21.11 kl. 13–15. Stöden söks i e-tjänsten Hyrrä och de finansieras med medel från EU:s landsbygdsfinansiering. Ansökningstiden för riksomfattande projekt pågår till slutet av januari 2024. Regionala projekt söks enligt NTM-centralernas urvalsperioder.

”Det är framför allt fråga om innovationer inom jord- och skogsbruket. Var alltså innovativa och modiga. Idéer som till en början låter vilda kan leda till att verksamhetsmodellerna förnyas eller till välfungerande uppfinningar som kan hjälpa många jordbruksföretagare eller primärproduktionsföretag i fortsättningen”, uppmuntrar Tolonen.

Läs mer om ämnet.

Mer information om de riksomfattande EIP-projekten:

Kaisa Tolonen, expert inom landsbygdsutveckling, kaisa.tolonen@ely-keskus.fi, tfn 0295 025 022

Lassi Hurskainen, expert inom landsbygdsutveckling, lassi.hurskainen@ely-keskus.fi, tfn 0295 025 046

I regionala EIP-projekt ger NTM-centralen i den egna regionen mera information.