Nyhet
23.11.2023

De flesta gårdar i Lovisa förband sig till hållbart jordbruk och värnande av biologisk mångfald

De flesta gårdar i Lovisa förband sig till hållbart jordbruk och värnande av biologisk mångfald

 

I sin strategi har Lovisa stad förbundit sig till att vara en kolneutral stad 2035.

På våren tog merparten av gårdarna i Lovisa ett modigt kliv mot hållbart jordbruk och mot bevarande av biologisk mångfald. Hela 84 procent av gårdarna åtog sig att minska sin miljöbelastning genom att välja att ingå en miljöförbindelse, en krävande stödform som är en del av stödsystemet CAP27.

Detta breda engagemang vittnar om jordbrukarkollektivets vilja att svara mot miljöutmaningarna och främja hållbar utveckling. Gårdarnas beslut är del av en mer omfattande strävan att anpassa sig till klimatförändringen och bevara den biologiska mångfalden. Praktiska åtgärder, såsom hållbar odling, energieffektivitet och sparande av resurser, är avgörande för övergången till ett miljövänligare jordbruk.

Lovisagårdarnas engagemang för klimatarbetet påverkar uppnåendet av målen för Hinku-nätverket, där Lovisa stad har förbundit sig att minska sina växthusgasutsläpp med 80 procent fram till 2023 jämfört med nivån 2007.

Hinku-nätverket är ett 2008 grundat nätverk för pionjärer inom dämpandet av klimatförändringen. Nätverket samlar kommuner som bundit sig till ambitiösa utsläppsminskningar, företag som erbjuder klimatvänliga produkter och tjänster samt sakkunniga inom energi- och klimatbranschen.

Hinku-nätverket drivs av Finlands miljöcentral. Enligt en utredning som Finlands miljöcentral låtit genomföra har utsläppen i Hinku-kommunerna minskat med i genomsnitt 26 procent sedan 2007. I de kommuner som hör till Hinku-nätverket är klimatutsläppen i medeltal 3,1 procent lägre än vad de skulle vara utan medlemskap. Merparten av Hinku-kommunerna upplever att deras nätverksmedlemskap har effektiverat deras klimatarbete.