Nyhet
06.06.2024

De riksomfattande projekten har valts – finansiering går till sju projekt

De riksomfattande projekten har valts – finansiering går till sju projekt

NTM-centralerna har valt ut de riksomfattande landsbygdsprojekt som ska finansieras. Ansökningstemat var försörjningsberedskap och beredskap. Projekten främjar beredskapen för kriser och störningssituationer, tryggandet av samhällets vitala funktioner samt höjer landsbygdsaktörernas kompetens och samhällets resiliens i olika kris- och störningssituationer. Genom att öka den inhemska jordbruksproduktionen och höja förädlingsgraden förbättras försörjningsberedskapen. I ansökan betonades särskilt främjandet av jordbruksproduktionen och i vidare bemärkelse av livsmedelssystemets beredskap. I urvalen betonades projektens nyhetsvärde.

Vuokrapellot kuntoon – Arrendeåkrarna i skick

 

Arrendeåkrarna motsvarar cirka 37 % av alla odlade åkrar. I Finland finns det en omfattande skuld för iståndsättning av åkrar, men behovet av iståndsättningsåtgärder för kalkning och vattenhushållning framhävs på arrendeåkrar. Målet med projektet är att förbättra arrendeåkrarnas växtskick genom att förmedla information till åkerägarna om att de i samarbete med odlare som arrenderar åkrar kan sörja för åkermarkens skick. Goda verksamhetssätt för samarbetet mellan åkerägarna och åkerarrendatorerna kommer till omfattande kännedom och samarbetet förbättras. Jordbrukarna får hjälp med att genomföra åtgärder i anslutning till åkerns växtskick och markägarna får mer information om hur de kan påverka och höja värdet på sitt ägande.

 

Sökande: Stiftelsen för ett levande Östersjön (BSAG)

Finansiering: 360 000 EUR (EU+stat)

 

Försörjningsberedskap och resiliens i livsmedelssystemet (ARMAS)

 

Målet är att stärka kompetensen hos aktörerna inom livsmedelssystemet om metoder för att utveckla resiliensen och försörjningsberedskapen och om lokala möjligheter. Projektet producerar verktyg för planeringen av försörjningsberedskapen för livsmedel och förankrar verktygen så att de kan användas av aktörerna. Ökad dialog och gemensam utveckling inom livsmedelssystemets olika branscher främjar livsmedelssystemets övergripande hållbarhet.

 

Sökande: Naturresursinstitutet

Finansiering: 360 000 EUR (EU+stat)

FarmGuard Gårdars cybersäkerhet stärks med praktiska medel

Målet är att stärka gårdarnas och trädgårdarnas förmåga att förbereda sig på cyberhot och öka deras resiliens. I projektet genomförs sex försök med hjälp av undervisningslokaler. Erfarenheterna från försöken dokumenteras och kommuniceras till gårds- och trädgårdsföretagare. I projektet skapas en modell för kontinuerlig utveckling av upprätthållandet och utvecklingen av cybersäkerheten på gårdarna.

Sökande: Seinäjoki yrkeshögskola

Finansiering: 267 551 EUR (EU+stat)

 

Gården som gemensam arbetsplats – god praxis för att främja arbetssäkerheten och smidigheten i arbetet inom olika yrkesgrupper

 

Gården är ett exempel på en gemensam arbetsplats där företagaren bär det huvudsakliga ansvaret för arbetssäkerheten, men alla är skyldiga att sköta den för sin del. Målet med projektet är att främja arbetssäkerheten och smidigheten i arbetet för olika yrkesgrupper som arbetar på gårdarna.

 

Sökande: Naturresursinstitutet

Finansiering: 364 143 EUR (EU+stat)

 

Byaberedskap som grund för lokal beredskap

 

Projektet stärker byarnas beredskap, kristålighet och trygghetskänsla samt stärker grunden för bysäkerhetsarbetet. Konceptet Byaberedskap som uppstår som resultat definierar lokalsamhällenas roll i kedjan av övergripande säkerhet, identifierar byföreningarnas betydelse som främjare av säkerheten och förtydligar olika aktörers roller.

 

Sökande: Finlands Byar rf

Finansiering: 270 000 EUR (EU+stat)

Pollinering som produceras av honungsbin är en del av försörjningsberedskapen (MehiVarma)

I projektet skapas en riksomfattande verksamhetsmodell som beskriver nuläget för pollineringstjänsten som görs med hjälp av honungsbin, hur den utvecklas och hur, även under exceptionella omständigheter, tryggar produktionen av skörden av insektspollinerade växter som en del av försörjningsberedskapen.

 

Sökande: Naturresursinstitutet

Finansiering: 313 000 EUR (EU+stat)

 

Ryytimaa – Resursklok byaodling som trygghet för lokala samhällen

 

Projektet koordinerar, producerar och sprider information om resurssmart odling kollektivt på lokal nivå. Målet är att integrera metoder som lämpar sig för skalan för kollektiv odling.

 

Sökande: Landsbygdens bildnings- och kulturförbund rf

Finansiering: 200 000 EUR (EU+stat)

 

Ytterligare information fås på NTM-centralen i Tavastland av:

utvecklingschef Timo Kukkonen, 0295 025 065

Lassi Hurskainen, expert inom landsbygdsutveckling, 0295 025 046

e-postadresserna är i formatet fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Mer information kan också begäras av de sökande, projekten kommer också att uppdateras i det öppna Projektregistret på Landsbygdsnätverket.fi.